Změňme myšlení srdce, aby Boží Láska mohla vstoupit

10. 12. 2017

Evangelium: Mk 1, 1 – 8

Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka Izaiáše: „Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“ Když Jan Křtitel (vystoupil) na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a (přitom) vyznávali své hříchy. Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel. Kázal: „Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“

Zamyšlení:

Kdo je ten posel, který má připravit cestu? Jeho Duch lásky, ne má vůle. Pánu nejde o dokonalost, ale spíše si mě připoutat k sobě. Určitá dokonalost (podle představy, jakou často o ní mám) by mě dělala soběstačným a nezávislým. Ale pozor: nejde o to, abych dosáhl takovou dokonalost, ale abych se nemohl obejít bez Boha, abych byl k němu natrvalo připoután. A to stejně svými bědami, jako svými ctnostmi. Můj pocit jistoty nezávisí na mé dokonalosti. Upřímnost srdce mi pomůže přiznat si před sebou samým, že jsem pyšný a domýšlivý. Pán přišel kvůli mně, mně projevit milosrdenství.

Plug and Pray:

Moje spása je výlučně ve Tvých rukou, Pane. Ne v mých výkonech, vůli. Toužím se odevzdat Tvému Duchu, Tvé starostlivé Lásce ve všem, co prožívám.

V akci:

Dovol Duchu, aby tuto práci jedinečným, originálním způsobem s Tebou a v Tobě konal. Cesta je: jednoduchá, pokorná modlitba.

Bonus:

Boží Láska čeká. Dovol jí vstoupit.

Zpět na titulní stránku