O farnosti

Jednou z nejvýraznějších postav, z historického hlediska byl určitě P. Ludvík Grygera, který působil v naší farnosti 25 let, nejdřív jako kooperátor, administrátor a nakonec jako farář. Ludvík Grygera se narodil 22. srpna 1873 v Kostelci u Holešova, na kněze byl vysvěcen arcibiskupem Dr.Theodorem  Kohnem 5. července 1896, kooperátorem ve Vracově od 23. října 1897 do 23. října 1901, administrátorem ve Vracově od 4. listopadu 1903 do 24. února 1904, pak jmenován farářem ve Vracově a působil zde až do své předčasné smrti dne 3. března 1924.

To co je psáno o Vracovu v „Dějinách města Vracova“ a také v dalších publikacích, má svůj původ u P. Grygery. „Paměti faráře Grygery“ jsem soukromě vytiskl v r. 2002, jen jsem vlastně opsal Pamětní knihu farnosti Vracov, vypustil některé pasáže, ať už německy psané, či některé (podle mne) nedůležité věci.

Samotná Pamětní kniha farnosti, by měla zachycovat veškerá dění ve farnosti, Zápisy se ale liší, tak jako se lišila povaha kněží zde působících. Úroveň zápisů P. Grygery myslím nebude nikdy překonána. Sám píše, že před jeho příchodem byly Pam. knihy psány latinsky a ještě dříve německy. A shořely asi za požáru r. 1856.

Na otázku kdo postavil kostel ve Vracově odpovídá. Zajisté patron vracovský! Poněvadž však víme, že v ty časy naše panství bylo statkem markraběcím, byl to nejspíš markrabě Jan, bratr Karla IV., jenž zemřel v r. 1375. O tom je známo, že právě v našem okolí projevoval svou činnost, neb již r. 1358 zakoupil hrad Cimburk a pečoval o horu sv. Klimenta. Stavba tedy byla provedena někdy v druhé polovině XIV. století, snad před r. 1375, anebo nejdéle  do válek husitských, po těch už k tomu nebyla vhodná doba.

Listina olomouckého biskupa Bruna z r. 1274 prokazuje, že Vracov byl městysem již toho roku. Byl–li už tehdy ve Vracově kostel nevíme. Pokud by však byl, byl by jen dnešní presbytář, tedy prostor kolem oltáře, až po loď, která presbytář rozšiřuje.

Loď byla k presbytáři přistavena zajisté hned z počátku, ale tak jak vypadá dnes (r. 1920) byla postavena nákladem patrona a přispění farníků v r. 1565.

Asi v r. 1734 dal patron udělat v lodi šest nových oken, takže kostel obdržel vevnitř celkový vzhled jaký má dnes. Samozřejmě až na vitráže oken, která byla vsazena v r. 1935, jak lze si přečíst přímo na oknech.

Pieta nad Božím hrobem, u bočního vchodu, zbudovaná sochařem Josefem Hladíkem v r. 1943, za duchovního správce P. Adolfa Kučery.

Křížová cesta na jižní straně kostela byla pořízena za duchovního správce farnosti P. Antona Kasana v letech 2003 – 2004.

Stejně nevíme, kdy byla zřízena vracovská farnost. Ve Vracově za celou dobu je jen zmínka o jediném faráři jménem Jan Kostelius r. 1617(akta kons.registr. v Olomouci).

Z nejstarších dob až do války 30leté máme o kněžích vracovských jen velmi neurčité a skoupé zprávy, podobně jako o kostele. Netřeba jich však zde vypisovati – poukazuji jen na str. 14 – 16 a zvláště na díl II.

Zde stačí vypsati pořad farářů od zřízení samostatné duchovní správy v 17. století. Prvním farářem tehdy byl:

Jan Leopold Ignác Kopáč (1684 – 1695)
František Antonín Zbořil (1695 – 1711)
Jindřich Melichar Taul (1711 – 1717)
František Kravec (1717 – 1726)
František Obczir (1726 – 1740)
Jan Blecha (1741 – 1752)
Kašpar Kratochvíl (1752 – 1760)
Václav František Solga (1760 – 66 1790)
Jan Zvěřina (1766 – 70)
Karel Jeřábek (1770 – 1785)
Jan Pokorný (1785) spravoval farnost pouze tři měsíce
Kristián Hospodář (1785 – 1790)  jako farář (1790 – 1806)
Jiří Andrýsek (1806 – 10)
Jan Beránek (1811) byl farářem od 20. března 1811. Pocházel ze Bzence. Jsa vážně churav, nebyl farářem dlouho: necelé 4 měsíce.
František Jenrich (1811 1827)
František Kovář (1828 – 1860 – 64)
Jan Drápal administrator 1860 – 1865 farář 1865 – 1890
Antonín Sedláček 1891 – 1903
Ludvík Grygera administrator 1897-1901, 1903 – 04 – farář 1904 – 1924
P. Jaroslav Hlaváček 1924 – 1937
Od 1.září 1937 byla uprázdněna fara vracovská, neboť farář P. Jaroslav Hlaváček odešel na pensi do Pravčic u Hulína. Zůstal zde jen kooperátor P. Ignác Gabriel
P. Adolf Kučera od 1. března 1938 farářem do 1. května 1947
P. Otakar Holub 1.května 1942 nastoupil ve Vracově jako kaplan, do 1. září 1946
P. Vojtěch Krybus 1.9.1946 – 31. srpna 1948.
P. Stanislav Svoboda 1.9. 1948 – 1967
P. Josef Zimčík 1967 –1972
P. František Urban 1972 – 1980
P. Jan Dobeš 1980 – 1994
P. Jan Valenta 1994 – 1999
P. Jozef Chovanec 1999 exkurendo administrátor, P. Anton Kasan kaplan pro Milotice a Vracov
P. Anton Kasan 1999 – 2006
P. Ryszard Turko 2006 – 2009
P. Wojciech Zapiór 2009 – 2011
P. Pavel Šupol 2011 – 2014
P. Jan Liška 2014 – 2019
P. Josef Zelinka 2019

Kněží z Vracova

Duchovní správci ve Vracově