Zdánlivé maličkosti

19. 2. 2018

Evangelium: Mt 25, 31-46

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.‘ Spravedliví mu na to řeknou: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?‘ Král jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.‘ Potom řekne i těm po levici: `Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘ Tu mu na to řeknou také oni: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ On jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.‘ A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“

Zamyšlení:

Dnešní Boží slovo nese velmi jasný odkaz. Bůh je v každém člověku. Stvořil nás všechny bez rozdílu, čisté a dobré. Na konci věků nás však bude vidět takové, jací jsme byli během našeho života. Dobří nebo zlí? Evangelium je explicitní. Dobří jsou ti, kteří podali pomocnou ruku slabému, nemocnému, žíznivému nebo hladovému, poutníkovi, uvězněnému. Zlí jsou ti, kteří to nedělali.

Při rozhovoru Krále a lidu je vidět, že ani ti napravo, ani ti nalevo si nebyli vědomi, kdy Krále potkali. Neuvědomovali si, že „králem“ bylo dítě na ulici, matka, stařec, vězeň, politik, šéf, soused, spolužák, kolegyně, imigrant, …

Jak jsme na tom my? Vnímáme potřeby jiných? Ty zdánlivé maličkosti, že někdo je ve složité situaci, že někdy stačí úsměv, sklenice vody, objetí, smíření a hned se druhá strana bude mít o něco lépe? Mysleme na to, že tvoří náš život a zároveň dělají rozdíl v tom, jak je kvalitní, plnohodnotný, radostný. Když jsme užiteční, když pomáháme, když můžeme využívat naše talenty pro jiné, když se umíme podělit, tehdy jsme skutečně naplněni a spokojeni.

Plug and Pray:

Ježíši, dnes myslím při modlitbě na ty, kteří jsou „neviditelní“, o které společnost nemá moc zájem, kterým nemá kdo dát pomocnou ruku. Pane, chci to být právě já, co si dnes bude všímat potřeb bližních.

V akci:

Dnes si uvědomím, že mohu ovlivnit to, zda budu pak stát na konci věků napravo nebo nalevo, právě tím, jaký jsem v běžných situacích. Jaké jsou mé postoje, pohnutky, mé jednání? Zbystři dnes svou pozornost na skutky. Udělej něco navíc, nějakou dobrou věc. Stačí, když pomůžeš s nádobím nebo pustíš sednout babičku v MHD.

Bonus:

Matka opuštěných – Matka Tereza.

Zpět na titulní stránku