Zbourej zeď rozdělení

23. 3. 2017

Evangelium: Lk 11, 14-23

Ježíš vyháněl zlého ducha z němého člověka. Když zlý duch vyšel, němý promluvil. Zástupy žasly, ale někteří z nich řekli: „Vyhání zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, vládce zlých duchů!“ Jiní ho pokoušeli a žádali od něho znamení z nebe. On však znal jejich myšlenky, a proto jim řekl: „Každé království proti sobě rozdvojené zpustne a dům na dům padne. Je-li tedy i satan v sobě rozdvojen, jak obstojí jeho království? Říkáte totiž, že vyháním zlé duchy s (pomocí) Belzebuba. Jestliže já vyháním zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, s čí (pomocí) je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království. Dokud ozbrojený silák hlídá svůj dvůr, jeho majetek je v bezpečí. Přepadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu jeho zbraně, na které spoléhal, a jeho kořist rozdá. Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje!“

Zamyšlení:

V tom úryvku z Písma můžeme najít několik upozornění. V prvním hovoří Ježíš o tom, že pokud je království vnitřně rozdělené, pustne. Království může symbolizovat několik věcí. Například rodinu, pokud je rozdělena, jestliže manželé nedrží spolu, pokud členové rodiny nedrží spolu, jsou rozděleni, stojí proti sobě, dávají prostor neodpuštění, nelásce, hněvu, zatrpklosti, nepochopení, nepřijetí, násilí a podobně jejich „království“ pustne. Stejně například i my sami, naše nitro pokud je rozděleno a jednak věříme v Boha a chceme kráčet životem spolu s ním, ale na druhé straně se oddáváme hříšnému životu, mamonu a podobně, naše „vnitřní království“ pustne, neboť jak je napsáno nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, protože buď jednoho bude nenávidět a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne (Mt 6,24). Ano Ježíš tím chtěl upozornit na to, že neosvobodil němého mocí, která je od Zlého, neboť to nemá „logiku“, ale zároveň nás chce upozornit, abychom nesloužily dvěma pánům. Abychom byli věrný Bohu, nechali se vést Jím, Jemu důvěřovali a na Něj spoléhali a nedávali první místo v našem životě ničemu jinému.

Také říká, že pokud silný člověk hlídá svůj dvůr, je jeho majetek v bezpečí, ale pokud ho přepadne silnější, přemůže ho. Vztáhněte to tedy na příklad němého. Zlý měl nad jeho tělem (řečí) moc prostřednictvím zlého ducha. Ale když přišel Ježíš – Ten, který měl moc od Otce, od Toho, který je nekonečně mocný a tedy mocnější než sám Satan, němý mohl a také byl uzdraven, vysvobozen zpod moci Zlého. A tak máme úžasnou naději, že pokud je v našem životě něco co nás svazuje, co je silnější než my a přesahuje nás to, je tu Otec a On má moc a touhu osvobodit nás. Můžeme prosit Jeho, na Něj se spoléhat a očekávat vysvobození od Toho nejmocnějšího J.

Plug and Pray:

Pane, jen když budu žít v jednotě s Tebou a Tvou vůlí budu růst, budu zažívat Tvé království už zde na zemi. Prosím Tě ukaž mi, jaké zdi stojí mezi Tebou a mnou. Co mi brání následovat Tě, zcela Ti důvěřovat a nechat se Tebou vést. Co narušuje můj vztah s Tebou. Prosím Tě, pomoz mi odstranit ty zdi a osvoboď mě od všeho, co mě svazuje. Amen.

V akci:

Zkus si dnes všímat, v čem můžeš jednat rozděleně. V čem jednáš „proti jednotě“ v tvé rodině? V čem je tvé smýšlení rozděleno? V čem jednáš proti své víře a přesvědčení, proti Bohu? Můžeš také poprosit Ducha svatého, aby ti odhalil věci, ve kterých si „rozdělen“. A ještě jedna věc, přemýšlej o svém životě, o věcech, proti nimž bojuješ, a nedaří se ti vyhrávat, a popros Boha, aby ti pomohl, aby vítězil On v tomto tvém boji, a aby přišel a přemohl to, co tě svazuje.

Bonus:

Zbourej zeď rozdělení.

https://www.youtube.com/watch?v=NPML4cH-L_o

 

Zpět na titulní stránku