ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ: POHANÉ

6. 1. 2019

„Když Kristus nevstal, vaše víra je marná… Ale Kristus vstal z mrtvých“ (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Kdo jsi původem? Čech? Slovák? Moravan? Polák? Slezan? Rom? Možná Němec, Maďar, Rusín, Ukrajinec … Kelt? V každém případě však téměř všichni lidé, které znáš, mohou říci: „Pocházím z pohanů.“ Platí to totiž o všech lidech, kteří nejsou Židy.

Pokud se takto na sebe dívám, pak dnešní slavnost je pro mě velkou radostí. Neboť to, že se mohu klanět Pánu, že mu mohu přinášet dary, že mohu mít takového skvělého Krále, jakým je Ježíš Kristus, to vše je proto, že Bůh se rozhodl zachránit pro věčný život i pohany. Nejen vyvolený národ, ale všichni lidé mohou spatřit – a dosáhnout – Boží spásu. Tedy i já. Nikdo není mimo dosah Boží lásky a péče.

Evangelium o příchodu a klanění tří mudrců je krásnou a výmluvnou ilustrací splnění Izaiášova proroctví o tom, že národy přijdou do Jeruzaléma, aby se klaněli jedinému Bohu (viz Iz 60,1-6). Je také ilustrací splnění proroctví žalmu o tom, že Pánu budou „klanět všechny národy světa“ (srov. Ž 72,11). Je zároveň podkladem k Pavlovu tvrzení, že i „pohané jsou spoludědicové, část společného těla, a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních evangelia.“ (Ef 3,6). A víš, co je na tom nejlepší? I tvůj život je ilustrací naplnění dnešních biblických textů. Pokud jsi pokřtěn, pokud se denně klaníš Pánu, tak jsi důkazem pravdivosti Pánových slov o vykoupení pohanů.

Možná se necítíš jako důkaz nějaké pravdy. Ale to není podstatné. Neboť žijeme podle pravdy, ne podle toho, jak se cítíme. Křtem jsme se stali součástí Krista, Božími dětmi. Už nejsi pohan, ale Boží člověk. Toto je pravda, kterou můžeš vyznávat vždy, i když se cítíš jako zbitý pes či špinavý hadr. Možná potřebuješ k takovému vyznání zpověď. Neváhej a jdi k ní co nejdříve. Ať je tvůj život pravdivou ilustrací Božího slova. Jak napsal svatý Lev Veliký: „Křesťane, poznej svou velikost. Dostal jsi účast na božské přirozenosti (2 Petr 1, 4), proto se nevracej nízkými skutky k starému potupnému životu. Uvědom si, k jaké hlavě a tělu patříš jako úd. Vzpomeň si, že jsi byl vytržen z moci temnoty a přenesen do Božího světla a království (srov. Kol 1,13). Svátostí křtu ses stal chrámem Ducha: Nevyháněj ze sebe nešlechetnými činy tak vznešeného obyvatele, neskláněj znovu šíji do ďáblova otroctví; vždyť tvou výkupní cenou je Kristova krev“ (Liturgie hodin, posvátné čtení na slavnost Narození Páně).

Zpět na titulní stránku