ZAMYŠLENÍ NA KVĚTNOU NEDĚLI: SLAVNOSTNÍ VSTUP

15. 4. 2019

„Když Kristus nevstal, vaše víra je marná… Ale Kristus vstal z mrtvých“ (1Kor 15,17ab.20a).

Ne, nebudu dnes psát o liturgickém slavnostním vstupu, který se dnes doporučuje před mšemi svatými. Přestože mi je líto, že mnozí kněží udělají z toho jen procházku po kostele. Skutečně je takový problém sejít se například na farním dvoře či místním fotbalovém hřišti a tam celý liturgický průvod začít? Naše víra není jen rozumná a rozumová, ale potřebuje i zážitek…

Chci však psát o jiném vstupu. Začnu otázkou: Zažil jsi někdy takový příchod Pána Ježíše do svého života, že si na něj budeš do smrti pamatovat? Že navždy změnil a ovlivnil tvůj život? Možná to bylo při prvním svatém přijímání, když jsi najednou věděl, že to není jen nějaký oplatek, ale sám živý Bůh přišel a natrvalo vstoupil do tvého života. Možná při nějaké zpovědi jsi najednou věděl, že Otec tě jako marnotratného syna ospravedlnil a znovu přijal za syna. Nebo jsi byl někde na evangelizační akci, kde se tě někdo přímo zeptal: „Je Ježíš Kristus tvým osobním Pánem a Spasitelem?“ Asi jsi byl po takové otázce nějaký čas vykolejený nechápajíc, na co se tě to ptá. Ale když jsi nad tím uvažoval (určitě s pomocí Ducha, který ti vnukl, že je to důležitá otázka), zjistil jsi, že se sice snažíš žít jako katolík, ale jen proto, že tě tak vychovali, že to pokládáš za dobré, ale ne proto, že Ježíš za tebe trpěl, zemřel a vstal z mrtvých. A tak jsi Ježíše pozval do svého srdce a podřídil jsi mu svůj život.

Pokud jsi tedy něco takového prožil a víš, že Ježíš je Pánem tvého života, prožij tento den a celý Svatý týden ve velké radosti a vděčnosti za dílo vykoupení, které je i tvým údělem.

Pokud si na nic takového nepamatuješ, tak je čas uspořádat dnes slavnostní vstup Ježíše do tvého srdce. Předpokládám, že jsi po zpovědi, s čistým srdcem. (Pokud ne, tak využij nejbližší dny a přijmi svátost smíření.) Najdi si čas – například přede mší svatou nebo někdy odpoledne v tichu kostela – a popros Ježíše, aby se stal Pánem tvého života. Můžeš to udělat například touto modlitbou:

„Pane Ježíši, děkuji ti za to, že mě miluješ a že jsi přišel od Otce na svět, abys zemřel za mě. Doposud jsem si sám řídil život a hřešil jsem proti tobě. Nyní ti otevírám dveře svého srdce a života jako svému jedinému Spasiteli a Pánu. Děkuji ti, že jsi vždy ochotný odpustit mi hříchy. Buď nyní mým Pánem zcela ovládni můj život. Zformuj mě podle své vůle, nauč mě žít tvé slovo.“ (Z evangelizačních a formačních materiálů Hnutí Světlo-Život)

Taková prosba je zcela v souladu s Boží vůlí. Pokud se ji pomodlíš – tedy nejen odrecituješ, ale postavíš se před Boha a vyslovíš ji s vírou a očekáváním -, Ježíš ji vyslyší a stane se Pánem tvého života. Převezme tvé starosti, břemena, zranění, očekávání, naděje… a bude ti dávat přesně to, co potřebuješ k tomu, abys žil svatým životem. Navenek se možná nic nezmění, ale ty ve svém nitru budeš vědět, že jsi osvobozen a že v tobě žije Ježíš.

Ježíš tě povede k nové modlitbě – bude rozhovorem s ním, s Otcem, bude ji vést Boží Duch.

Ježíš ti otevře Písmo a ty najednou budeš v něm nacházet slova, věty, které usměrní tvůj život.

Ježíš tě povede k plnějšímu přijímání svátostí – budou pro tebe nejen prostředky milosti, ale setkáním s živým Bohem.

Ježíš ti dá nové přátele a vytvoříte malé společenství těch, kteří milují Ježíše a navzájem se podporují v životě podle víry.

Ježíš ti ukáže, že nejsi bezvýznamný, ale máš důležité postavení v místní církvi i ve společnosti a povede tě ke službě.

Prosím tě, připrav dnes slavnostní vstup Ježíše do tvého života. A pak pozoruj, jak tě proměňuje. Nezapomeň na toto datum: 14. duben 2019, Květná neděle. Bude to až do smrti pro tebe den, kdy Bůh změnil tvůj život.

Upozornění: Podřízení života Ježíši jako tvému ​​Pánu a Spasiteli tě neuchrání před pády. Budeš však schopný a ochotný udělat vše proto, abys nezůstal v hříchu, konal pokání a znovu měl Ježíše v srdci.

Zpět na titulní stránku