ZAMYŠLENÍ NA 8. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: Z PLNOSTI SRDCE

6. 3. 2019

„Když Kristus nevstal, vaše víra je marná… Ale Kristus vstal z mrtvých“ (1Kor 15,17ab.20a).

Ačkoli téma břevna ve vlastním oku je lákavé ke komentování, přece zůstanu u tématu, které mi nabízí souvislost mezi čtením z Knihy Sirachovcova syna a Lukášovým evangeliem. Téma našeho vyprávění. Lidovým příslovím vyjádřené takto: „Co v srdci, to na jazyku.“

Nebudu rozebírat, co všechno svým jazykem způsobujeme – sobě i jiným. To si umíš spočítat i sám, vždyť vidíš všechny následky toho, co vypustíš z úst. Dobré i špatné. Ale chci se zabývat tím, co dělat, aby ovoce naší řeči bylo vždy dobré.

První odpověď nacházím u žalmisty. Dnes zpíváme: „Jak je dobré oslavovat tebe, Pane!“ To je první řešení našich problémů se zbytečným mluvením, které nebuduje, ale ničí. Zaměřit se na oslavu Boha. Když oslavuješ Pána, nehřešíš. Přičemž ta oslava nemá být jen slovy, ale i smýšlením a skutky.

Druhou odpověď vidím v listu Kolosanům: „Pod vlivem milosti zpívejte Bohu ve svých srdcích žalmy, hymny a duchovní písně“ (3,16). Jestliže bude tvé srdce naplňováno tím, co doporučuje apoštol, i ostatní tvé řeči budou požehnáním pro všechny, kteří tě budou poslouchat.

Třetí odpověď: „Pokud si někdo myslí, že je zbožný, a nedrží si jazyk na uzdě, ale lže sám sebe, toho zbožnost je marná“ (Jak 1,26). Pohled na sebe v pravdě a vědomí vlastní hříšnosti nám nejednou zavře ústa tam, kde bychom jinak jen přilili olej do ohně.

Čtvrtá odpověď se může zdát zaměřena na ženy, ale platí pro všechny: „Zlatá obroučka v prasečím rypáku je pěkná žena, ale bez jemnocitu“ (Přís 11,22). Už se ti stalo, že jsi potkal inteligentního člověka, možná krásnou ženu, ale když otevřeli ústa, byl to děs? Pokud nechceš, aby tě lidé vnímali podle tohoto verše Písma, tak vždy se snaž o soulad mezi svou inteligencí či krásou a svou řečí.

Pátá odpověď: „Pánův služebník se nemá hádat, ale má být ke každému přívětivý, schopný učit a být trpělivý“ (2Tim 2,24).

Jiná: „Z vašich úst ať nevyjde žádné špatné slovo, ale pouze dobré, k potřebnému budování, aby přinášelo milost těm, co poslouchají“ (Ef 4,29).

Další: „Vaše řeč budiž ano – ano, ne – ne. Co je navíc, pochází od Zlého“ (Mt 5,37).

Další odpovědi si najdeš, když si uděláš biblické studium na téma řeči, mluvení. Předpokládám, že potom půjdeš ke zpovědi, neboť Písmo, zvláště mudroslovné knihy, odhaluje mnohá naše selhání v této oblasti, která si ani neuvědomujeme.

Toto tvé úsilí o čisté srdce a následně čisté mluvení způsobí, že „ještě i ve stáří budeš přinášet ovoce, budeš úrodný a plný svěžesti“ (srov. Ž 92,15). Nestojí takové skvělé stáří za tu trochu péče o náplň tvého srdce?

Co tak dát si tuto oblast jako předmět postního úsilí v příštích měsících?

 

Zpět na titulní stránku