ZAMYŠLENÍ NA 6. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: CHUDÍ PRO PÁNA

18. 2. 2019

„Když Kristus nevstal, vaše víra je marná… Ale Kristus vstal z mrtvých“ (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Všimni si, že dnešní druhé čtení obsahuje citát, který jsem dal do záhlaví všech letošních textů. Proto mám chuť napsat jen jednu, jedinou větu: Ježíš žije! To je pro mě to nejdůležitější.

V Izraeli kdysi žili anavím Jahve, chudí Pána. Vzpomínáš si na tu chudou vdovu, která hodila do chrámové pokladnice všechno, co měla, dvě drobné mince? Byla anavím Jahve, Pánova chudá. Celou svou důvěru vložila do něj. Nespekulovala, zda jsou lepší saduceové nebo farizeové, zéloti či eséni… Nečekala, že někdo z nich se o ni postará. Důvěřovala Pánu. Celým srdcem.

Anavím Jahve byli ti, které vyzdvihuje Jeremiáš, žalmista i Ježíš. „Blažený člověk, který skládá důvěru v Pána.“ Řečeno současným jazykem, nespoléhá se na životní pojistky, hypoteční úvěry, na politické strany, na prezidenta či vládu. Ano, ti všichni mají své poslání a úkol, ale můj život je v rukou mého Boha. Ó jak mi je smutno, do jaké míry jsme se dali obalamutit systémem moci a života našich dní! Volíme podle průzkumů veřejného mínění, ne podle svědomí (ne podle toho, kdo je nejlepší, ale kdo má prý největší šance). Kupujeme podle reklam, nikoliv podle potřeby. I morální zásady si překrucujeme a přizpůsobujeme podle těch, co žijí bez Boha (v naší vesnické farnosti na tzv. katolických Kysucích bylo loni 40% pokřtěných dětí narozených mimo svátostné manželství).

Anavím Jahve jsou i dnes ti, kteří spoléhají na Pána. Neboť Ježíš žije! Ježíš vstal z mrtvých a je se mnou! Tak proč se mám bát, před kým se mám strachovat?

Nemám moc změnit nic z toho, co mi trhá srdce, nic z toho, co jsem výše zmínil. Neovlivním prezidentské volby ani rozdělování peněz ze všelijakých fondů. Ale mé srdce jásá v mém Bohu: „Klidně očekávám den soužení, který přijde na národ, co nás napadl. Neboť fíkovník nebude kvést a nebudou hrozny ve vinicích. Zklame úroda olivy a pole nedají pokrm. Ztratí se ovce z ohrady a ve stájích nebude dobytka. Ale já se budu těšit v Pánu, jásat budu v Bohu, své spáse“ (Hab 3, 16-18).

To je radost anavím Jahve, těch, kteří spoléhají na Pána. Nezapomeň a chraň se tohoto: „Zlořečený člověk, který se spoléhá na člověka … kráčí podle rady bezbožných a chodí cestou hříšníků, vysedává v kruhu rouhačů“ (Jer 17, 5; srov. Ž 1, 1).

Ale ještě více nezapomeň a podle toho žij: „Blažený člověk, který … v zákoně Hospodinově má ​​zálibu a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí“ (Ž 1, 2). „Požehnaný člověk, který doufá v Pána“ (Jer 17, 7). „Blahoslavení…“ (Lk 6, 20-23). Anavím Jahve. Chudí Pána. Ti jsou požehnaní, blažení, blahoslavení. Neboť mají Pána…

Zpět na titulní stránku