ZAMYŠLENÍ NA 5. VELIKONOČNÍ NEDĚLI: JSI OBR!

15. 5. 2017

Víš, že můžeš dělat větší skutky jako Ježíš? Dnes to on sám říká v evangeliu. Jak je to možné?

Prostě tak, že jsi dostal Ježíšova Ducha. Při křtu, při svátosti biřmování i například vždy, když se modlíš k Duchu Svatému. Člověk Ježíš konal své dílo v moci tohoto Ducha. I my jsme povoláni mít účast na Ježíšově díle vykoupení – nejen jeho pasivním přijímáním, ale i aktivním konáním dobra, které má přitahovat k Ježíši lidi, se kterými žijeme. A pokud třeba, jsme povoláni i slovy svědčit o Ježíšově lásce k nám.

„To není pro mě, já jsem jen obyčejný človíček.“ Toto je jedna z hrozných lží, které ďábel šíří v srdcích křesťanů. Křtem ses totiž stal obrem, byl jsi naplněn mocí konat skutky větší než Ježíš, peklo před tebou utíká. Každým přijímáním Eucharistie roste tvá síla milovat, přemáhat zlo, konat dobro – a ty řekneš, že jsi malý, bezvýznamný človíček? To je lež ďábla, který se tě bojí, protože jsi mocný Ježíšovou mocí! Ďábel se bojí, že se dozvíš pravdu o své moci, kterou máš v Kristu, protože když ji budeš znát, věřit v ni a jednat podle ní, bude muset od tebe utéct.

Komu budeš věřit – Bohu, který tě osvobodil, přijal za své dítě a naplnil tě svou mocí, nebo ďáblu, který tě drží ve lži, že jsi nikdo, nehodný lásky? Kdo z těchto dvou tě ​​miluje a kdo nenávidí?

Nezapomeň, že jsi součástí vyvoleného lidu. Jsi Boží dítě, chráněné samotným Bohem, ale i vyzbrojené jeho mocí. Tak i tak žij! Neskrývej se v koutě jako žebrák, když jsi královské dítě. Vystup dopředu a každému říkej, jak ses stal Božím dítětem, jak jsi byl zachráněn z otroctví (způsobeného hříchem), jak ses stal svobodným člověkem. A neváhej projevovat Boží moc konáním dobra, modlitbou, skutky milosrdenství.

Vím, moje dnešní písmenka možná znějí trochu pateticky, ale jsou pravdivá. Jsi Boží bojovník a můžeš každému směle hlásat, že Ježíš je tvá láska, že zemřel a vstal z mrtvých, že žije a miluje tě. Uděláš to? Nebo si raději sedneš k televizoru a budeš se pokoušet zapomenout na vše, co sis teď přečetl? Prosím tě, nedej se ďáblem znovu oklamat…

* * *

Apoštolové vybrali sedm mužů, plných Ducha a moudrosti, aby obsluhovali u stolů. I ty jsi plný Ducha a moudrosti (pravda, pokud žiješ s Ježíšem, pokud ho znáš a miluješ). Jsi ochotný „obsluhovat u stolů“ Církve tím, že se aktivně zapojíš do života své farnosti? Nezapomeň, že na to máš, že máš Božího Ducha. Jsi obr!

Zpět na titulní stránku