ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI POSTNÍ: ŽÍT Z VÍRY

23. 3. 2020

„Nikdo nemůže říci: ‘Ježíš je Pán’, leč v Duchu Svatém“ (1Kor 12,3b).

Nejprve prorok Samuel dostává praktické školení o tom, jak se na lidi i svět dívá Bůh: „Já se nedívám jako člověk. Člověk vidí pouze vnějšek, ale Pán vidí do srdce“ (1Sam 16,7b). V evangeliu pak dostávají podobné školení Ježíšovi učedníci: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky“ (Jan 9,3). Žalmista ve známém žalmu ukazuje, jak se chová člověk, který věří, že Bůh se dívá do srdce a že zjevuje své skutky: „I kdybych měl jít temnou dolinou, nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou“ (Ž 23,4a). Apoštol Pavel už vnímá křesťany jako „dobře vyškolené“ lidi a říká jim větu, které potřebujeme stále věřit: „…teď jste světlem v Pánu“ (Ef 5,8).

Jsme dnes v situaci, kdy více než jindy potřebujeme žít ze své víry. Bez účasti na Eucharistii, bez viditelného společenství Církve, ohrožení, ačkoli zatím ne bezprostředně, nemocí i smrtí se každé ráno i večer stavíme před tvář našeho Boha a vyznáváme, že mu věříme. Nevíme, zda nás ušetří pro další život na zemi, nebo zda už se blíží čas našeho přesunu na věčnost, ale věříme mu, že nás vede po správných stezkách.

Naše víra má však i druhou stranu. Kdybychom se dnes Ježíše zeptali, kdo zhřešil, že se dějí takové věci, nevím, jestli by nám odpověděl tak, jak to řekl o slepém od narození (viz Jn 9,3). Všichni máme něco na triku. Velmi mě proto oslovila modlitba olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, v níž velmi jasně pojmenovává provinění naší doby. Velmi doporučuji modlit se ji. Najdete ji zde: www.ado.cz/2020/03/15/modlitba-arcibiskupa-olomouckeho-jana-graubnera. Je oslavou Boha, vyznáním hříchů, obsahuje lítost i důvěru v Boží milosrdenství, je v ní naděje na záchranu…

Tím, že se učíme dívat na naši situaci očima víry – očima Boha, stáváme se světlem pro lidi kolem sebe. Nemáme posilu přijímání Eucharistie, ale to neznamená, že Boží život v nás se umenšuje či tratí. Pokud odmítáme hřích, stále jsme světlem. Máme v těchto dnech velmi odpovědnou úlohu – udržovat naději a menšit strach. Neboť pro toho, kdo je světlem v Pánu, vždy platí: „Ježíš je Pán!“

Zpět na titulní stránku