ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI POSTNÍ: PŘÍČINA NAŠÍ RADOSTI

1. 4. 2019

„Když Kristus nevstal, vaše víra je marná… Ale Kristus vstal z mrtvých“ (1Kor 15,17ab.20a).

„To všechno je od Boha“ (2Kor 5,18). Pokud nás dnes Církev zve prožívat radost, určitě to není proto, že Velikonoce jsou blízko. Liturgické texty nám nabízejí zcela jinou motivaci radosti, božskou, motivaci vykoupení, záchrany. Jsme totiž uprostřed postní doby, času, kdy si více připomínáme své selhání a hříchy, více jsme vyzýváni konat pokání, a to by nás vzhledem k tomu, že přes snahu stále selháváme, mohlo vést k ochabnutí, možná k rezignaci, proč se snažit, když i tak stále padáme. Proto nám Církev ukazuje – i skrze liturgická čtení -, že celé dílo vykoupení je Boží věc, že ​​naším úkolem je „jen“ přicházet takoví, jací jsme, a vyznávat svá provinění. A důvodem radosti je přijaté odpuštění, vykoupení, záchrana.

Všimni si hned první věty v dnešním čtení z Knihy Jozue: „Dnes jsem z vás odstranil egyptskou potupu“ (5,9a). Na Hebreje v Egyptě se leccos nabalilo – smýšlení otroků, modloslužba, vzpomínky na plné hrnce, obavy o budoucnost… Když na Jerišských pustinách poprvé slavili Velikonoce, tak Bůh jim říká: „vaše minulost, vaše selhání, vaše nevěrnosti, to vše je zapomenuto. Jste novým lidem…“

Pavel tutéž pravdu v druhém listu Korinťanům vyjadřuje takto: „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo, nové nastoupilo“ (5,17). Nicméně zde už nemluví o nějaké pozemské skutečnosti, ale o duchovní – nebyli jsme osvobození od „egyptské potupy“, ale z rukou ďábla. A nešlo jen o vysvobození, ale o úplné přetvoření – jsme „novým stvořením“.

Pán Ježíš v evangeliu hovoří o této pravdě v podobenství. Mladší syn „byl mrtvý, a ožil, byl ztracen, a je nalezen“ (Lk 15,24.32).

Vidíš ty důvody pro radost? Je to o tobě. Pokud jsi spáchal třeba jen jeden hřích, zasloužil sis smrt (Řím 6,23). Pokud jsi žádný hřích nespáchal, tak jsi odsouzen na smrt pro dědičný hřích. Nemáš úniku. A přece tě Bůh vysvobodil, vrátil ti život i svobodu, přijal tě za své dítě… Umíš se z toho radovat? Nebo je to pro tebe jen informace, kterou sice dobře znáš, ale nic v tobě nevyvolává?

Mnozí žijeme bez radosti. Neboť vykoupení vnímáme jako informaci, ne jako zásah Boha do našeho života a projev jeho lásky. Umíme se radovat ze světských věcí, ale ne z Božích. Je třeba to změnit. Neboť Boží věci v nás vyvolávají skutečnou radost, která nepomine. Pokud vyhraješ milión, tak se z toho budeš radovat pár dní. Pokud jsi dostal jako dar věčný život, z něj se budeš radovat věčně.

Co můžeš udělat se svou „neradostí?“ Přeměň ji na radost. Vezmi si dnešní žalm (34) a modli se ho každý den tohoto týdne. Vzpomínej si přitom, co Bůh pro tebe udělal. Dnešní čtení hovoří velmi jasně o jeho jednán. Pokud to v tobě nevyvolá radost, vděčnost, pozvednutí srdce, tak jdi a řekni o těchto Božích dílech někomu jinému, a pak se raduj z jeho radosti 🙂

Zpět na titulní stránku