ZAMYŠLENÍ NA 3. VELIKONOČNÍ NEDĚLI: HOŘÍ TI SRDCE?

2. 5. 2017

V onu neděli ráno se stalo něco, co se ještě nikdy nestalo. Apoštolové a všichni kolem nich se učili novému pojmu – „vstal z mrtvých“.

Ten, jehož viděli hrozně trpět a zemřít krutou smrtí, je živý, zdravý a znovu s nimi. Není divu, že jim hořela srdce.

My jsme už navyklí na slovo zmrtvýchvstání. A protože se to stalo dávno, pojem nám zevšedněl a srdce … no asi nám nehoří. Potřebujeme s tím něco udělat.

A tak ti dnes říkám, že to ty jsi vstal z mrtvých! Ve křtu jsi s Kristem zemřel a vstal z mrtvých. Byl jsi mrtvý pro svůj hřích (pokud si byl pokřtěn jako malé dítě, pro dědičný hřích), ale vzkříšen z Božího milosrdenství, když jsi uvěřil Bohu (víru za tebe vyznali rodiče a kmotři). A vstáváš z mrtvých pokaždé, když tě Bůh ve svátosti smíření vysvobozuje ze smrti, způsobené těžkým hříchem.

Proměň si to na drobné. Vzpomeň si na svůj poslední těžký hřích. Uvědom si, že jsi s ním ztratil přátelství s Bohem a věčný život. Ať to tebou zatřese, ať to v tobě vyvolá hrůzu – protože ses dostal do rukou nejkrutější bytosti v celém světě – do rukou ďábla. Ať to v tobě vyvolá hrůzu, neboť Bůh v té chvíli plakal. Nad tebou. Je to jen a jen jeho dar, že jsi znovu ožil, když jsi z jeho milosti litoval, dělal pokání a vyznal svůj hřích ve svátosti smíření. V ní jsi přijal Kristovu smrt za tvůj hřích, abys mohl s Kristem vstát z mrtvých a žít nový život – s Bohem a pro Boha.

Nevím, jestli ti nyní hoří srdce, ale velmi se modlím, aby se ti otevřely oči a abys poznal, jak moc tě Bůh miluje. Nenechal tě mrtvého, ale daroval ti nový život. To vše na základě toho, že místo tebe zemřel Ježíš. A Duch způsobuje, že i když jsi po hříchu navenek nezemřel a při zpovědi navenek nevstal z mrtvých, přece jsi skutečně zemřel s Ježíšem a s ním vstal z mrtvých. Jeho smrt a jeho zmrtvýchvstání byly „přičteny“ tobě, dostal jsi podíl na tomto díle vykoupení. To není teologie, to je fakt!

Učedníkům jdoucím do Emauz hořelo srdce, když jim Ježíš otvíral Písma, a otevřely se jim oči, když s nimi lámal chléb. Přesně s tímto očekáváním jdi na nejbližší slavení Eucharistie. Tuž po tom, aby ti při čtení a vysvětlování Písma hořelo srdce. Měj touhu po tom, aby se ti při přijetí Eucharistie – živého Ježíše – otevřely oči a ty poběžíš s nadšením domů a každému budeš říkat, co se ti stalo – potkal jsi Pána, který zemřel a vstal z mrtvých a daroval ti život. Tobě, který jsi pro svůj hřích byl již v hrobě.

Zpět na titulní stránku