ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: BŮH MLUVÍ!

28. 1. 2019

„Když Kristus nevstal, vaše víra je marná… Ale Kristus vstal z mrtvých“ (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Od prvního přečtení liturgických textů této neděle vnímám ve svém srdci pokoj a vnitřní radost.

Vnímám totiž, že nejsem sám, ale jsem součástí Kristova tajemného těla, církve, ve které mám své nezastupitelné místo a úkol.

Vnímám radost z hlásání Božího slova – radost z radosti Židů, kteří po návratu z babylonského zajetí poprvé po letech slyší slova Písma. Pláčou – možná dojetím, možná s vědomím, jak moc se prohřešovali proti Bohu -, ale nakonec prožívají radost, neboť Bůh na ně nezanevřel, ale stále k nim mluví.

Vnímám radost žalmisty, který se doslova těší z bohatství, obsaženého v Božím slově – vyjadřují to přívlastky jako dokonalé, hodnověrné, správné, jasné, pravdivé, spravedlivé. A také z účinků Božího slova – osvěžuje duši, dává moudrost, potěšuje srdce, osvěcuje oči.

Nakonec vnímám radost Ježíše, který ohlašuje, že dnes se naplnila slova Písma, která právě přečetl. A jsem přesvědčen, že tím nemyslel jen to, že ho Pán pomazal, ale i to, že propouští na svobodu zajaté, navrací zrak slepým … Když k tomu dodal, že vyhlašuje Pánův milostivý rok, Židé velmi dobře věděli, co to znamená. Zkus si to najít v Knize Leviticus 25.

Dnes bychom znovu měli při poslouchání textů Božího slova plakat – radostí. Neboť toto slovo se dotýká nás. To my jsme propuštěni na svobodu, nám se vrací zrak (jak dobře si pamatuji den, kdy se mi po letech vzdálení se od Boha vrátil zrak a opět ke mně začalo Písmo mluvit), my jsme ti, kterým Bůh osvěžuje duši, dává moudrost, potěšuje srdce…

Poslouchej Boží slovo a raduj se s Ježíšem, že se uskutečňuje. I dnes a také v tvém životě. Vždyť pokud se naučíš být trvale s Ježíšem a radovat se z jeho díla vykoupení, budeš prožívat pokoj a budeš mnohem bezpečnější před nepřítelem a jeho útoky, než kdybys žil v neustálém napětí a strachu ze selhání.

Zpět na titulní stránku