ZAMYŠLENÍ NA 28. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: HOSTINA

16. 10. 2017

Pokud to s Pánovou vinicí, o které jsme četli a poslouchali minulou neděli, dobře dopadne, na závěr bude hostina.

A ta se nikdy neskončí. Není to nádherná perspektiva pro každého, kdo miluje Boha?

Co mohu udělat, aby byl závěr takový? Žádá se ode mě jen jedno – mít svatební oděv. A to je jednoduché – milovat Boha a bližního. Dělat jiným to, co chci, aby jiní dělali mně. Milovat a být milován. Když si tyto principy rozměním na drobné a mám je v srdci při každém jednání či mluvení, Pánova vinice v mém životě bude přinášet bohatou úrodu a hostina bude jistá!

Vlastně hostina je naprosto jistá – protože na její přípravě pracuje sám Bůh! Nejistá je jen moje účast na ní. Potřebuji si proto zkontrolovat, zda mám své svatební roucho oblečené, zda je čisté, zda ho nemám náhodou založené někde ve skříni, zaházené mnoha jinými šaty, které používám raději než ty svatební.

Co může být těmi jinými šatami? Oblečení zloděje. Oblečení lháře. Oblečení smilníka. Oblečení pijana. Oblečení chlípníka. Oblečení lenocha. Oblečení lakomce. Oblečení strachu. Oblečení pýchy… Jistě si umíš představit jiné, zcela konkrétní lidi v takovém oblečení. Alespoň mně při psaní přicházeli na um někteří lidé. Ale nemáš i ty takové ve svém šatníku?

Dnes je čas všechna ta oblečení vyhodit a spálit. V ohni Božího milosrdenství. Vyznáním, pokáním, lítostí, svátostí smíření. A obléci si svatební roucho čistoty a pravdy, dobrotivosti a laskavosti, radosti a pokoje… (viz Gal 5,22-23). Pak zakusíš, že na tu závěrečnou hostinu se začínáš těšit a možná se jí nebudeš umět dočkat. Smrt se pro tebe stane vytouženou kamarádkou, neboť ti zajistí radostný život s Bohem…

Kéž se všechny naše hostiny na zemi alespoň trochu podobají té, která je pro nás připravována na konci věků, když „budu bydlet v domě Hospodinově mnoho a mnoho dní“ (Ž 23,6). A víš, která se na tu závěrečnou nejvíce podobá? Eucharistická. Tím, že je to stolování s Ježíšem. No řekni, není slavení každé mše nejlepším nácvikem nošení svatebních šatů?

Jaké šaty vezmeš nejbližší neděli na mši?

Zpět na titulní stránku