ZAMYŠLENÍ NA 2. VELIKONOČNÍ NEDĚLI: CHVALOZPĚV NA CÍRKEV

23. 4. 2017

Celou Velikonoční dobu můžeme vnímat i jako velký chvalozpěv Boha na Církev, která se zrodila během Velikonoc a

pak vyšla na veřejnost po Letnicích. Vždyť v Božím slově – v slově našeho Boha, proto mluvím o chvalozpěvu Boha – čteme a slýcháme o tom, jak Církev žila ve svých počátcích, a víme, že o tento ideál se vytrvale snaží dodnes.

Stojíme na víře apoštolů, kteří viděli vzkříšeného Pána a vydali o tom svědectví. Mnozí jim uvěřili a skrze jejich víru i my dnes milujeme Ježíše, ačkoli ho nevidíme. Vytrvale čteme Písmo a posloucháme (a snažíme se také poslouchat) učení papežů, koncilu, biskupů a kněží. Tvoříme společenství, kde nemá místo nenávist, hádky, podezírání, hněvy. Žijeme tak, že všichni kolem nás s údivem říkají: „Podívejte, jak se milují!“ A touží žít s námi. Slavíme den co den (pokud lze) Eucharistii a s radostí a upřímným srdcem se sytíme tělem Ježíše Krista, abychom měli sílu žít jako Boží děti. A o všem, co prožíváme, mluvíme (tedy modlíme se) se svým Bohem, který koná divy a znamení.

To vše se završuje neustálou oslavou Hospodina, neboť je dobrý.

Nemáš při čtení těchto slov pocit, že to kolem tebe, v tvé farnosti není zcela tak? Pokud ano, tak se z toho raduji, protože to znamená, že Boží Duch tě chce vést ke změně. Dej se mu k dispozici a zkoumej, co od tebe očekává.

Jak? Vezmi si dnešní liturgická čtení a po modlitbě k Duchu Svatému je pomalu čti s otázkou: „Duchu Svatý, co ode mě očekáváš?“ Vnímej, při čem ti zarezonuje srdce, co osloví tvůj rozum…

Možností je mnoho. Pokud jsou ve tvé farnosti nějaké katecheze pro dospělé, možná by bylo dobré vytrvale se účastnit „na učení apoštolů“. Pokud nejsou, co kdybys s nimi začal? Pokud ve farnosti funguje farní charita, mohl by ses zapojit. Pokud nefunguje, můžeš iniciovat její vznik a vytvářet „bratrské společenství“ služby potřebným. Totéž můžeš dělat skrze setkání malých skupin – například Modlitby matek či Modlitby otců, adorace, modlitební skupinky, skupinky studia Písma. Můžeš založit modlitební skupinku, která se bude modlit za uzdravení nemocných a jejím „prostřednictvím se bude dít množství divů a znamení“.

Že nic takového kolem tebe není? Tak s tím začni ty. Ačkoli i tím, že půjdeš za svým knězem a zeptáš se ho, co můžeš pro farnost dělat ty…

To je jen pár návrhů. Jsem si jistý, že když budeš číst dnešní čtení, Boží Duch ti ukáže i jiné způsoby, jak máš přispět k tomu, že tvé farní společenství bude „milé všemu lidu“ a že Pán bude „každý den rozmnožovat ty, co mají být spaseni“.

Bůh zpíval chvalozpěv na Církev a zapsal ho v textech Nového zákona. Můžeš být spoluautorem jeho další části, kterou Bůh píše v naší době skrze nás. I skrze tebe!

Zpět na titulní stránku