ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI POSTNÍ: PEVNĚ STÁT

19. 3. 2019

„Když Kristus nevstal, vaše víra je marná… Ale Kristus vstal z mrtvých“ (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Dnes chci psát o pevném zakotvení v Kristu. V tom, který vstal z mrtvých. Svatý Pavel to vyjádřil v Listě Filipanům slovy: „Stůjte v Pánu pevně!“ (4,1). V Listě Kolosanům použil jiná slova: „Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry“ (2,6-7). Proč právě o tomto píši?

Žijeme ve složité době (tak jako každá generace ve svém čase). Také námi může „zmítat a unášet nás závan kdejakého učení, sváděním k bludu“ (srov. Ef 4,14). Možná si ani neuvědomujeme, jak se necháváme ovlivňovat myšlením, mluvením a jednáním lidí, kteří nežijí podle Božího zákona. Proto Pavel přidává výzvu: „Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava“ (Ef 4,15).

Podívej se na Abraháma. Bůh s ním chce uzavřít smlouvu, ovšem „pojala ho hrůza a velká tíseň“ (1 Mojž 15,12). Abrahám neutekl. Zůstal i navzdory hrůze, a výsledkem byla smlouva, jíž jsme dědicové. Pevně stál v Pánu…

Podívej se na Petra, Jakuba a Jana. Ježíš se před nimi proměňuje a tím jakoby říká: „Přijdou příšerné dny. Utrpení, hrůza a smrt. Ale vy stůjte pevně, neboť vidíte „za“ ty události.“ Jejich život je důkazem, že po seslání Ducha svatého stáli pevně v Pánu.

Podívej se na žalmistu, jímž je zřejmě král David. Jasně vyznává svou důvěru v Hospodina: „Hospodin je mé světlo a má spása… Hospodin je ochránce mého života… Tys má pomoc“
(Ž 27,1ac.9c). Pevně stojí v Pánu. No zároveň si je vědom své slabosti, proto volá o pomoc – aby nezakolísal: „Neskrývej svou tvář přede mnou, v hněvu neodmítej svého služebníka!“
(Ž 27,9ab). Při mši svaté zpíváme jenom část tohoto žalmu, ale stojí za to, aby sis ho dneska přečetl a promodlil celý. To je totiž jeden ze způsobů, jak „stát pevně v Pánu“ – volat k Hospodinu a připomínat si jeho lásku a moc. A David to zvládal. Včetně selhání… když konal pokání a znovu pevně stál.

Jak to vypadá s tebou? Co nejvíce ovlivňuje tvé smýšlení, mluvení, jednání? Celebrity? Politici? Novináři a průzkumy veřejného mínění? Kamarádi? Anebo Bůh a jeho slovo?

Nalezni si v Knize Jozue 8. verš v 1. kapitole, nauč se ho zpaměti a uč se podle něho jednat. Potom budeš stát pevně v Pánu. A nezapomeň: „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu“ (2 Tim 3,16-17).

Tak jsem tě obsypal Božím slovem a je na tobě, zdali mu dovolíš vstoupit do svého srdce a upevnit tě v Pánu, anebo ho smyješ slovy ne Božích lidí…

Zpět na titulní stránku