ZAMYŠLENÍ NA 16. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: TĚŠTE MŮJ LID

20. 7. 2020

„Nikdo nemůže říci: ‘Ježíš je Pán’, leč v Duchu Svatém“ (1 Kor 12, 3b).

Takový výběr liturgických čtení, jaký je tuto neděli, se mě vždy hluboce dotkne. Obraz Boha, který je nesmírně lidský. Zvláštní vyjádření, že? Nesmírně lidský Bůh. Má po ruce moc, stačí mu jen chtít, ale on je shovívavý. Dokonce nás svou shovívavostí poučuje, že člověk má být ve své snaze po spravedlnosti lidský. Dnešní čtení z Knihy moudrosti by si měli přečíst všichni ti, co píší na internetových stránkách nenávistné, odsuzující komentáře… A nejen přečíst, ale i přijmout poučení. Být lidský.

Ve stejném tónu pokračuje žalmista: „Ty, Pane, jsi dobrý a laskavý a milosrdný… Ty, Pane, jsi Bůh milosrdný a laskavý, shovívavý, velmi milostivý a věrný“ (Ž 86, 5. 15). Žalmista přitom zdůrazňuje, že je to tentýž mocný Bůh, kterého zmiňuje první čtení, protože říká: „Jsi velký a děláš zázraky“ (v. 10).

I Pavel píše Římanům o Bohu, který přichází na pomoc naší slabosti. Konkrétně v modlitbě. Kolikrát se sami odsuzujeme za svou nesoustředěnost, roztržitost, neschopnost poslouchat… Ale Bůh nás neodsuzuje, naopak sklání se k nám v naší slabosti a dává nám Ducha, aby se modlil za nás.

Vrcholem zobrazování mocného Boha, který je lidský, je v dnešních čteních evangelium. Podobenství o plevelu. Bůh ho nedá zničit, jakmile jej lze rozeznat od pšenice. Čeká do žní. Ne proto, že se škodolibě těší na zničení koukolu, ale proto, že ví, že do žně se koukol na Boží roli může změnit na pšenici. Běda však těm, co neprojeví milosrdenství. „Syn člověka pošle své anděly a vyberou z jeho království každé pohoršení a ty, co dopouští nepravosti, a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů“ (Mt 13, 41-42).

Jako nadpis pro mé dnešní psaní jsem si zvolil první verš 40. kapitoly knihy proroka Izaiáše: „Těšte, těšte můj lid.“ Neboť dnes nás sám Bůh těší svým slovem.

Zkus dnes někoho potěšit tím, že mu představíš obraz Boha jako velmi lidského. Vím, je to zvláštní vyjádření: nesmírně lidský Bůh. Ale jak potěšující! Zkus být jako Bůh – nesmírně lidský. Dá se to.

Zpět na titulní stránku