ZAMYŠLENÍ NA 14. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: STRUČNĚ

7. 7. 2019

„Když Kristus nevstal, vaše víra je marná… Ale Kristus vstal z mrtvých“ (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Dnes to bude stručné a jasné.

Prorok Izaiáš vyzývá k jásotu a oslavě, neboť „Pánova ruka se ukáže na jeho služebnících“ (Iz 66,14c). Asi nikdo neměl představu, jak se to stane. Ale my to vidíme v evangeliu, kde Ježíš posílá své učedníky hlásat radostnou zvěst: „Přiblížilo se k vám Boží království“ (Lk 10,9b); jejich mise byla úspěšná: „Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu!“ (Lk 10,17). Důsledky tohoto ohlašování prožívá Pavel na vlastním těle až tak, že vyznává: „Já se nechci chlubit ničím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista, kterým je pro mě ukřižován svět a já pro svět“ (Gal 6,14). Co z toho všeho plyne pro nás? Jásot! Úžas! Zvelebování! (Viz Ž 66,1.5b.20).

Zde by se dnes měla skončit každá homilie a v kostelích by měl rozeznít písně chval a oslavy Boha, který neustále koná velké skutky, překračující naše chápání.

Zpět na titulní stránku