ZAMYŠLENÍ NA 1. NEDĚLI POSTNÍ

6. 3. 2017

Každý člověk má na samém počátku svého života smrt. Neboť v důsledku dědičného hříchu ďábel má právo na život každého Adamova potomka.

Když Bůh stvoří čistou, neposkvrněnou duši člověka, ďábel ji hned bere do svých hrůzných drápů a označuje svým ošklivým nápisem Toto je moje! Tak poznamenal i mou a tvou duši. Avšak díky dílu vykoupení, které pro nás vykonal Ježíš Kristus, ve chvíli křtu byl ten ošklivý nápis zcela vymazán a dostali jsme jiný, nádherný, zářivý nápis: Toto je Boží dítě! Dostali jsme nezrušitelné znamení, že jsme se definitivně stali Božím vlastnictvím. Vlastně až tehdy jsme začali skutečně žít.

Je důležité z času na čas si připomenout tyto pravdy víry, připomenout si svůj původ, své dějiny. Pokud bychom totiž neviděli a neznali hrůzu své minulosti, velmi snadno bychom nabyli názor, že žádné vykoupení nepotřebujeme, že si sami poradíme se vším zlem. Ale každý náš osobní hřích, který je důsledkem toho prvního provinění našich prarodičů, je důkazem, že si nevíme rady se zlem ani sami v sobě, natož se zlem, které je mimo nás, v jiných lidech, ve společnosti, v celém lidstvu.

Právě proto nám Církev rok co rok dává k dispozici postní dobu – abychom si vzpomínali, odkud a jak jsme byli vysvobozeni, konali pokání za nevděčnost vůči svému Vykupiteli a znovu vyrovnali své cesty, sjednotili je s Božími cestami a stezkami.

Dnešní první čtení připomíná přesně ten historický moment, kdy naši prarodiče dostali ten ošklivý nápis, když z bezproblémového života v nádherném ráji (který Bůh vytvořil jako svatební dar pro milovaného člověka) vhupli naplno do hrůzy hříchu. Evangelium zase hovoří o tom, jak probíhalo vysvobození – skrze Ježíšovu poslušnost Otci a vzdorování ďáblu. A apoštol Pavel ve druhém čtení objasňuje souvislost: „Neboť jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho se mnozí stanou spravedlivými.“

Toto je radostná zvěst. Toto je důvod, proč je postní doba časem radosti hříšníka, který koná pokání. Ví, že pokud Boží znamení ve své duši zašpinil, zaházel odpadem, že je řešení: vyznání, lítost, pokání, vynahrazení … a odpuštění!!!

Byl jsi už u zpovědi? Pokud ne, tak tento týden se na ni určitě připrav a využij první příležitost k očištění své duše. Abys tak mohl konat dobro (modlitby, půst, almužna) v Boží moci, kterou nabudeš ve svátosti smíření.

Zpět na titulní stránku