ZAMYŠLENÍ NA 1. NEDĚLI POSTNÍ: ČAS NA ZMĚNU

11. 3. 2019

„Když Kristus nevstal, vaše víra je marná… Ale Kristus vstal z mrtvých“ (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Pokud chceme, aby postní doba měla pro nás skutečný význam, musíme ji začít zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. Ono – jako Boží jednání – totiž dává tímto dnem pokání smysl. Tak o tom mluví svatý Pavel v listu Římanům: „Jestliže svými ústy vyznáváš ‚Ježíš je Pán!‘ A ve svém srdci věříš, že Bůh ho vzkřísil z mrtvých, budeš spasen“ (10, 9). Všimni si, že podobné vyznání je i ve čtení z Knihy Deuteronomium. Izraelita při přinášení prvotin Pánu nejprve vzpomíná na Boží jednání – na své dějiny, na vysvobození. A pak vyznává: „Teď jsem přinesl prvotiny plodů země, kterou jsi mi dal, Pane“ (26, 10; kurzíva přidána).

Tak pro nás má smysl zamyslet se nad svým životem a dělat pokání za svá selhání, pokud věříme, že Ježíš vstal z mrtvých a žije, pokud věříme, že Bůh nás vysvobodil z otroctví hříchu a začleněním do Církve nás uvedl do nové zaslíbené země. Bez této víry je celé naše úsilí a odříkání se jen divadlem pro uspokojení vlastního egoismu.

Věříš, jak to vyžaduje Církev? Otázky k tomu uslyšíš během velikonoční vigilie, když budeme obnovovat křestní sliby. Přitom nejde o víru vědomostní, ale bytostnou. O víru, která poznanou pravdu praktikuje v životě. A tady se dostáváme ke smyslu postní doby. Dostáváme dar zastavení a přezkoumání naší smlouvy s Bohem – přezkoumání věrnosti, přezkoumání horlivosti.

Výsledkem takového zkoumání může být často konstatování, že za rok se od minulého půstu nic nezměnilo. Ba že se ještě něco více pokazilo. To ať však pro tebe není důvod k rezignaci. Naopak, modlitbou 91. žalmu, který dnes při liturgii zpíváme, můžeš vyjádřit novou důvěru v Boží pomoc a ochranu. Jdi co nejdříve ke zpovědi a vyznej své selhání. Také popros Boha, aby tě chránil, aby tě jeho andělé nosili na rukou… Když pak opět půjdeš ke zpovědi už těsně před svátky, budeš moci prohlásit, že Pán tě přivedl hlouběji do zaslíbené země…

Pozor však na jednu věc. Jestliže dnes budeš pozorně poslouchat texty čtení, zjistíš, že stejná slova říká Bůh (ústy žalmisty) i ďábel citováním žalmu v evangeliu. „Svým andělům dá o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. Na rukou tě ​​budou nosit, abys nenarazil nohu o kámen“ (Ž 91, 11-12; srov. Lk 4, 10-11). Proto se vždy dívej i na to, kdo k tobě promlouvá slovy Písma. Pros o dar rozeznání, abys neupadl do léčky Zlého, ​​který se rád maskuje za anděla světla (viz 2 Kor 11, 14). Pokud bude k tobě mluvit Boží člověk, přinese ti to pokoj, trvalou radost, jednotu. Pokud to nebude Boží člověk, bude ti přinášet neklid, hněv (či radost, která rychle pomine), rozdělení, nenávist…

Zpět na titulní stránku