ZAMYŠLENÍ NA 1. NEDĚLI ADVENTNÍ: VIZE

4. 12. 2017

Nebylo na nás nic dobrého, prorok Izaiáš říká, že dokonce i naše dobré skutky byly „jako špinavý oděv“.

O naší bezmocnosti mluví prorokem použitý obraz: „…naše nepravost nás unáší jako vítr“ (Iz 64, 5). Dá se ještě výstižněji vyjádřit beznadějnost stavu, ve kterém jsme se nacházeli? A přece přišel Spasitel. Bůh vzal na sebe roli zachránce. Ne proto, že bychom byli dobří a Bůh si říkal: „Podívejte, jak jsou ti lidé skvělí! Pojďme, pomozme jim!“ Ale proto, že Bůh se nám zavázl láskou, když nás stvořil. A přestože jsme jeho lásku zavrhli a chtěli jsme stát na vlastních nohou (kolikátý nerozum!), Bůh nás až tak miluje, že nás dobité, oloupené, polomrtvé našel a zavedl do Církve, která je povolána starat se o jeho děti … (Doufám, že v tom vidíš podobenství o milosrdném Samaritánovi.)

A teď jsi zachráněn. Křtem ses stal Božím dítětem! Už ne jen Božím stvořením, ale Božím dítětem. Jak je to obrovský rozdíl! Jsi zachráněn, umytý, očištěný, uzdravený, osvobozený … To je důvod k oslavě!

Proč nejásáš? Copak nevidíš, jak nesmírně tě Bůh miluje? Nevnímáš? Neoslepl jsi? Neohluchl jsi? Pokud máš smysly duše v pořádku, dlouhodobě, nejen během Adventu, je čas jásotu a radosti, neboť přijde náš Zachránce, vrátí se ten, který nám daroval nový život. Pokud nemáš smysly srdce v pořádku, tak odstraň svou slepotu, uzdrav svou hluchotu – máš na to zpověď, máš na to modlitbu a půst, máš na to lásku k bližnímu…

Když Ježíš dnes v evangeliu říká: „Bděte!“, Dokonce třikrát, chce nám připomenout, kým jsme se stali, když jsme přijali spásu, ale i to, že naše spása je neustále ohrožována. Ohrožujeme ji my sami svou slabostí a nestálostí, ohrožují ji pokušení světa a vábení ďábla. Bdělost znamená vytrvat v radosti ze spásy, nepřejít na druhou stranu do světa smutku a beznaděje.

Pokud se radost stane běžnou součástí tvého života, pokud bdělost bude tvým každodenním programem, stane se s tebou něco nádherného – staneš se „Kristovou líbeznou vůní pro Boha“ (2 Kor 2, 15a) a také pro lidi. Budou v tobě vidět Boží obraz a budou oslavovat Otce. Tak se pusť do boje, vize je nádherná, cíl je dosažitelný! Neboť sám Bůh je tvůj Spasitel!

 

Zpět na titulní stránku