ZAMYŠLENÍ NA 1. NEDĚLI ADVENTNÍ: NOVÉ ŠATY

2. 12. 2019

„Nikdo nemůže říci: ‘Ježíš je Pán’, leč v Duchu Svatém“ (1Kor 12,3b).

Ježíš se vrátí. To je jistější pravda než tvrzení, že zítra svitne nový den. Neboť pokud se Ježíš vrátí dnes, zítra už nový den – tak, jak jsme to prožívali doposud – nebude.

Pokud žiji podle pravdy, to, co jsem teď napsal a co vychází z Písma, by mělo mít radikální dopad na můj život. Ježíš přijde. Neznámo kdy. Možná za minutu. Co bude se mnou? Jak mohu dosáhnout jistotu, že mě nepostaví po své levici?

Nuže, apoštol Pavel dává velmi jasný „recept“, jak jí dosáhnout: „Oblečte si Pána Ježíše Krista“ (Řím 13,14a). Odpověď je tedy jasná, ale jak ji realizovat? Jak si „obléci Krista“?

Zdá se však, že Pavel si protiřečí. V Listu Galaťanům totiž píše: „Všichni, co jste pokřtěni v Kristu, Krista jste si oblékli“ (3,27).

Ano, při křtu jsem se stal druhým Kristem, zcela jemu podobným, což Pavel vyjadřuje obrazem „oblečení“ si Krista. Ale když mě znovu vyzývá obléci si Krista, vzpomíná před tím činy, které způsobily či způsobují, že jsem Kristovu podobu ztratil – „skutky tmy: hýření, opilství, smilstvo, necudnost, sváry, žárlivost“ (srov. Řím 13,12.13). V Pavlových listech se dají nalézt i další „katalogy“ hříchů (viz např. Gal 5,19-21). Takže už jsem kdysi měl Krista „oblečeného“, ale protože jsem ho ztratil zmíněnými i jinými hříchy, musím si ho znovu „obléci“.

Jak se obléká Kristus? Jelikož jsem už pokřtěný, tak je jen jedna cesta – pokání. Uznání svých provinění, jejich vyznání a lítost, přijetí odpuštění (i ve svátosti smíření) a „oblečení“ si Krista jeho přijetím. Nejprve v modlitbě a pak v Eucharistii.

Fajn, mám to za sebou, Ježíš se může vrátit.

A jak si ověřím, že jsem si skutečně oblékl Krista? Velmi jednoduše. Je to uvedeno v citátu, který jsem vybral za motto těchto zamyšlení na celý nový liturgický rok. Volám, křičím, říkám: „Ježíš je Pán!“ Nemohl bych to dělat, pokud by tak ve mně nemluvil Duch Svatý, pokud bych si jeho mocí neoblékl Krista. Budu to v těchto dnech říkat lidem, se kterými se budu setkávat, aby všichni věděli, že jsem si oblékl Krista, aby toužili být jeho obrazem.

Ježíš je Pán! Řekni to nejprve sám sobě (nahlas) a potom to řekni někomu blízkému.

P.S. Kolik problémů (i v církvi) by se vyřešilo, kdybychom si denně oblékali Krista a hlásali: „Ježíš je Pán!“

Zpět na titulní stránku