Zákon vs. láska

19. 3. 2018

Evangelium: Mt 1, 16. 18-21. 24a

Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus. S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal.

Zamyšlení:

Spravedlivý člověk neměl v Starém zákoně význam morálně celistvé osoby. Písmo však pod pojmem spravedlivý člověk chápe člověka věrného Písmu a Mojžíšovým předpisům. A Josef byl spravedlivý člověk.

O tom svědčí i skutečnost, že nechtěl vydat svou manželku Marii potupné smrti ukamenováním, protože si myslel, že mu byla nevěrná. Pro svou spravedlnost se Josef nakonec ocitá v krizi mezi zachováním zákona a vlastním citem. Nechce Marii udat, ale nepomýšlí si ji ani ponechat. Chce ji potají propustit. V Josefově srdci začíná realizaci zákona „ohrožovat láska“. V tomto okamžiku zasahuje Duch a říká mu, aby se nebál přijmout svou manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého.

Příchodem Ježíše mezi nás přichází Láska prostřednictvím Ducha jako naplnění Zákona: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo.“ Nejprve láska, pak poslušnost. Druhá je plodem první, ne naopak. Potřebujeme si to opakovat, protože často, když se z našeho srdce vytrácí láska, snažíme se ji napodobovat pravidly. Pravidla však ducha nezastoupí.

Plug and Pray:

Pane, díky Ti, že jsi přišel do mého života jako milosrdný Bůh a přemáháš mou pýchu láskou. Promiň mi, prosím, že se někdy v skrytu obávám, že přece není možné, abys mě miloval bez ohledu na mé slabosti a hříchy. Dej mi denně pocítit, že jsem pro Tebe někým drahým a vzácným, a že neskonale toužíš po mé společnosti. Amen

V akci:

Budu se snažit překonat strach z toho, že nejsem dostatečně milovaný. Budu prosit Pána o to, aby co nejdříve odstranil nedostatek mé víry v Jeho všemohoucnost.

Bonus:

Modlitba

Zpět na titulní stránku