Výstraha nevěřícím nebo příslib věřícím

4. 4. 2017

Evangelium: Jan 8,21-30

Ježíš řekl farizeům: „Já odcházím. Budete mě hledat, ale zemřete ve svém hříchu. Kam jdu já, tam vy přijít nemůžete.“ Židé říkali: „Chce si snad vzít život, že prohlašuje: `Kam jdu já, tam vy přijít nemůžete‘?“ A on jim řekl: „Vy jste zdola, já jsem shora. Vy jste z tohoto světa, já z tohoto světa nejsem. Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Ano, jestliže neuvěříte, že jsem to já, zemřete ve svých hříších.“ Zeptali se ho: „Kdo (tedy) jsi?“ Ježíš jim odpověděl: „Stále vám to říkám. Měl bych o vás hodně co mluvit a co soudit; ale ten, který mě poslal, je pravdivý, a já mluvím k světu to, co jsem slyšel od něho.“ Nepochopili, že k nim mluvil o Otci. Ježíš jim řekl: „Až povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že jsem to já a že sám ze sebe nic nekonám, ale tak mluvím, jak mě naučil Otec. A ten, který mě poslal, je se mnou. Nenechal mě samotného, protože já stále konám to, co se mu líbí.“ Když tak mluvil, mnozí v něho uvěřili.

Zamyšlení:

Ježíš v tomto úryvku evangelia varuje nevěřící, že ne každý se dostane do Jeho království. Nenech se však odradit prvními slovy! Pokračuj a uvidíš, že hned na to dává příslib. Tobě. Tomu, kdo uvěří, že On Je. A ten příslib je velký: „Neumřeš ve svém hříchu.“ Nezemřeš. Budeš žít.

Je to On, kdo nám dává věčný život. On, který se od počátku za nic neskrýval. Nepředstíral, že je někým jiným. Na nikoho si nehrál. Učil lidi a dělal zázraky. Mluvil o svém – našem Otci i o tom, co nám nabízí, pokud ho budeme následovat. Bible je mimo jiné i příběhem lidí. Jejich trápení, proseb i Božích zaslíbeních. A co je nejhlavnější, jejich naplnění. (Stačí zalovit v paměti: Adamovi a Evě přislíbil Mesiáše. Sáře a Abrahamovi požehnal dítětem i ve vysokém věku. Vysvobodil Izrael a přivedl ho do zaslíbené země…)

Plug and Pray:

Pane, ty víš, jak jsem slabý. Víš, jak často se nechám svést rychlostí života a lákadly světa. Odpoutávám se od Tebe, od života „shora“. Ale teď, během postní doby, se Ti chci přiblížit. Věřím v Tebe. Vyznávám, že Ty jsi.  Amen.

V akci:

Jsem si jistý, že věříš tomu, že On je. Jinak bys přece nečetl(a) tato zamyšlení. Zkus si tedy dnes, když budeš procházet kolem kostela či kříže, vzpomenout na Ježíše. Pozdrav ho. Ze srdce. Pro ty odvážnější z vás mám ještě jednu výzvu – přežehnejte se přitom: „Kdokoli mě vyzná před lidmi, i já vyznám před svým Otcem, který je v nebesích.“ Mt 10, 32 (A navíc, můžete získat odpuštění jistých časných trestů ☺)

Bonus:

Spolu s námi vyznej, že On je Pán.

Zpět na titulní stránku