Víra

12. 3. 2018

Evangelium: Jan 4, 43-54

Ježíš odešel ze Samařska do Galileje. Sám totiž dosvědčil, že prorok ve svém rodném kraji není ve vážnosti. Když tedy přišel do Galileje, Galilejané ho (vlídně) přijali, protože viděli všechno, co vykonal v Jeruzalémě o svátcích; i oni tam totiž byli na svátky. Přišel tedy zase do Kány v Galileji, kde proměnil vodu ve víno. Byl tam jeden královský úředník, jehož syn ležel nemocen v Kafarnau. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vyhledal ho a prosil, aby šel a uzdravil mu syna – už totiž skoro umíral. Ježíš mu řekl: „Jestliže neuvidíte znamení a zázraky, nikdy neuvěříte.“ Královský úředník mu odpověděl: „Pane, přijď, než moje dítě umře!“ Ježíš mu řekl: „Jen jdi, tvůj syn je živ.“ Ten člověk uvěřil tomu slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. Když ještě byl na cestě, přišli mu naproti jeho služebníci a hlásili: „Tvůj syn je živ!“ Zeptal se jich tedy na hodinu, kdy mu začalo být lépe. Odpověděli mu: „Včera v jednu hodinu odpoledne mu přestala horečka.“ Poznal tedy otec, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl: `Tvůj syn je živ.‘ A uvěřil on i všichni v jeho domě. To bylo druhé znamení, které Ježíš vykonal, když se vrátil z Judska do Galileje.

Zamyšlení:

Ježíš poznal, že jeho krajany zajímají senzace, divy a zázraky, že jejich víra v Boha je ochablá a vnímají pouze povrchně. Dnes se mezi nimi najde smutný a bezradný otec, který hledá pomoc u Ježíše, věří, že On je jediná naděje jeho syna, který umírá. Úředník o Učiteli slyšel, že dělá znamení, slyšel, že je to Boží služebník, možná si nebyl úplně jistý, ale pro záchranu syna byl ochoten udělat vše. Stačila Ježíšova slova: „jdi, tvůj syn žije“ a on uvěřil a šel.

Jak bych se zachoval já? Uvěřil bych „pouze“ slovu a šel domů? Úředník Ježíšova slova považoval za uskutečněná, a když přišel domů, viděl zdravého syna. Jakou váhu dnes pro mě mají Kristova slova? Beru je vážně nebo jen jako tradici? Věřím v sílu Jeho slov? Proč si pak nevěřím, bojím se, zapírám Ho mezi kamarády? Nevěřím, že jsem Božím milovaným synem, tím, za kterého On dal život?

Plug and Pray:

Ježíši, Ty jsi viděl víru Izraele, vidíš i tu mou. Odpusť mi pochybnosti, odpusť mi, že nemám tolik důvěry, že si nejsem jistý v mnoha situacích. Dnes jsi tu však ještě blíž a uzdravuješ mě. S Tebou překonám vše, posiluj mne ve víře v denním životě.

V akci:

Buď dnes zázrakem pro jiné. Uvěř a jdi! Stačí malý skutek pomoci, ochoty, projev zájmu je nejlepším svědectvím víry.

Bonus:

Víra (Faith)

Zpět na titulní stránku