Ty jsi Petr a na té skále zbuduji svou Církev

22. 2. 2018

Evangelium: Mt 16, 13-19

Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim. „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království: co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“

Zamyšlení:

Ježíš se ptá učedníků, za koho Ho pokládají lidé. Odpovědi se různí, jedni za toho, druzí za tamtoho. Nicméně když se ptá učedníků, za koho ho pokládají oni, odpovídá Šimon Petr, naplněn Duchem, za všechny. A jeho odpověď není jen správnou odpovědí jakoby ve vědomostní soutěži, ale jeho odpověď je hlubokým vyznáním víry v samotného Krista.

Ale tam to nekončí, protože Ježíš vzápětí dává Šimonovi poslání být skálou Církve. Církve, která, ať se to některým líbí, nebo ne, je tu do dnešních dob. Je mnoho lidí, kteří řeknou, že věří v Boha, ale ne v Církev. Ale pokud se snažíme svou víru brát vážně a nechceme být pouze nedělními křesťany, víme, že Církev je „Kristovo království již nyní tajemně přítomné“ (KKC 763). Tak pokud chceme opravdu prožívat s Kristem náš každodenní život, neomezujme se pouze na naši osobní víru. Buďme platným členem společenství (v rodině, v práci, ve škole, ve farnosti), abychom my sami byli součástí nepřemožitelné skály.

Plug and Pray:

Pane, prosím o víru, s jakou Petr vyznává, že jsi Mesiáš. Dej, abych vždy pamatoval na to, že Církev není jen obyčejná instituce, ale Ty jsi v ní živě přítomen. Udělej mě nástrojem, ochotným sloužit Tobě, bratrům a sestrám, abych už teď budoval a prožíval království zde na zemi.

V akci:

Co kdybys dnes přemohl svou lenost a šel podívat na „tu svou Církev“? Zaběhni do nejbližšího kostela a podívej se, jestli neuvidíš známého, někoho z rodiny. Určitě tam však najdeš Krista, který chce k Tobě přijít a obejmout Tě ve Svátosti.

Bonus:

Ony ty písně v Kancionálu mají v sobě velmi mnoho, když se člověk lépe zaposlouchá…

Zpět na titulní stránku