Synoda o synodalitě

20. 11. 2021

Od listopadu máme možnost diskutovat nad tématy synody o synodalitě.

Každý se může připojit k diskuzím, vytvořit skupinky, které si vyberou jedno z témat, nad kterým by rádi popřemýšleli, řekli ostatním svůj názor a poslechli si ten jejich. Jestli máte zájem, obraťte se na mne jako na farní koordinátorku, nebo na pana faráře, abychom Vám pomohli vytvořit buňku naslouchání a sdílení.

Jedná se o deset tematických okruhů, z nichž první čtyři tematické okruhy vystihují základní strukturu Božího lidu: Skutečně vytváříme celek lidí, kteří se potkávají? Nasloucháme si? Mluvíme spolu tak, že řeč je pramenem dorozumění, vysvětlování a řešení situací? Umíme oslavovat společné události, především formou liturgie? Další tematické okruhy se nás dotazují, jestli jsme si poslání církve vědomi do té míry, že formou dialogu uvnitř církve, s ostatními křesťany i všemi lidmi dobré vůle se tohoto poslání Božího Syna spoluúčastníme? Udržovat a rozvíjet celek Božího lidu vyžaduje především dobře pojatou spoluúčast všech na tomto celku, zralou míru spoluzodpovědnosti všech pokřtěných a dobře vykonávanou službu autority v církvi. Poslední tři tematické okruhy se proto dotazují na stav chápání autority v Božím lidu, formy spoluúčasti na ní, na schopnost rozlišovat a rozhodovat v životě Božího lidu.

Přehled jednotlivých témat k diskuzím je v přiloženém schématu.

Těším se, že se dokážeme setkat a naslouchat si.

Jana Miklendová, farní koordinátorka

Témata a otázky pro setkání v pracovních skupinkách

  1. NA SPOLEČNÉ CESTĚ:

Jak se nám daří společně rozvíjet život naší farnosti a jaké v tom máme potíže a překážky?

  1. NASLOUCHAT:

Jak si umíme naslouchat a jaký prostor k vyjádření svých názorů mají lidé všech vrstev farnosti?

  1. UJMOUT SE SLOVA:

Pociťujeme ve farnosti potřebnou svobodu, když máme vyjádřit své názory, nebo existují překážky či předsudky, na které narážíme?

  1. SLAVIT:

Jak jsou věřící zapojeni do nedělní liturgie a jiných bohoslužeb a jak vnímáme, že přijít do kostela není jen věcí osobní zbožnosti, ale jde o společnou věc věřících?

  1. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ:

Je naše farnost misijním společenstvím, které oslovuje lidi na okraji církve či mimo ni, nebo je více společenství uzavřeným do sebe?

  1. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI:

Jak se daří rozvíjet dialog a spolupráci mezi skupinami ve farnosti, v rámci děkanátu, či s jinými kulturně společenskými složkami obce?

  1. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI:
  2. AUTORITA A SPOLUÚČAST:

Jak jsou věřící vedeni ke spoluzodpovědnosti za život farnosti a jak se v tom směru projevuje farář a farní rada?

  1. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT:

Jak se ve farnosti hledá cesta ke správným rozhodnutím, k rozlišování, co od nás Bůh očekává a jaké místo v tom má společná modlitba?

  1. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY:

Jaká je naše připravenost a ochota hledat, jak společně rozvíjet život farnosti jako společné putování do Božího království?

Zpět na titulní stránku