Správný čas pro Boha

19. 12. 2018

Evangelium na dnešní den: Lk 1, 5-25

Za dnů judského krále Heroda žil jeden kněz z Abiášovy kněžské třídy; jmenoval se Zachariáš. Jeho manželka pocházela z Árónova rodu a jmenovala se Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech přikázání a nařízení Páně. Neměli však děti, protože Alžběta byla neplodná a oba už byli pokročilého věku. Když jednou byla na řadě jeho třída a on vykonával před Bohem kněžskou službu, padl na něj podle kněžského řádu los, aby vešel do chrámu Páně a obětoval kadidlo. Celé množství lidu se modlilo venku v hodinu té oběti. Tu se mu zjevil anděl Páně stojící po pravé straně kadidlového oltáře. Když ho Zachariáš uviděl, lekl se a padla na něj bázeň. Anděl mu však řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá modlitba je vyslyšena; tvoje žena Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před Pánem, víno ani jiný opojný nápoj nebude pít, bude plný Ducha svatého už od mateřského lůna a mnoho izraelských synů obrátí k Pánu, jejich Bohu. Půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k dětem, neposlušné k smýšlení spravedlivých a připravil Pánu ochotný lid.“ Zachariáš řekl andělovi: „Podle čeho to poznám? Vždyť já jsem stařec a (také) moje žena je v pokročilém věku.“ Anděl mu odpověděl: „Já jsem Gabriel. Stojím před Bohem a byl jsem poslán, abych k tobě mluvil a sdělil ti tuto radostnou zvěst. Teď však zůstaneš bez řeči a nebudeš moci promluvit až do dne, kdy se to stane, protože jsi neuvěřil mým slovům, která se naplní ve svůj čas.“ Lid čekal na Zachariáše a divil se, že se v chrámě zdržuje tak dlouho. Když pak vyšel a nemohl k nim promluvit, poznali, že měl v chrámě vidění. Dával jim znamení a zůstal němý. Když se skončily dny jeho služby, vrátil se domů. Po těch dnech jeho žena Alžběta počala, ale tajila se po pět měsíců. Říkala si: „To mi učinil Pán, když mě milostivě zbavil pohanění před lidmi.“

Dnes jsem si s jedním dítětem četl ilustrované příběhy z Bible. Právě tam bylo evangelium, kde Ježíš vysvětluje svým učedníkům, že se nemají strachovat o svůj život, že Nebeský Otec se stará i o ptáky a lilie. A copak my nejsme víc? Asi se ptáš, proč o tom mluvím, když sis teď dočetl jiný úryvek z Bible. Zachariáš a Alžběta byli věrní Bohu. „Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení.“ A přece byla Alžběta neplodná. Pro Alžbětu to muselo být v té době velmi zahanbující. Určitě se Boha vícekrát ptala proč? Proč právě ona? Je nám však příkladem v trpělivosti v modlitbě, když se dlouhodobě modlila k Bohu a přednášela mu svou prosbu. Bůh je pánem času, stojí nad všemi pravidly, všemi „normálními“ věcmi… je nad vším. Vždyť on dává růst všem květům, myslíš, že by zapomněl na své milované děti? Stejně nezapomněl ani na Alžbětu a Zachariáše a jejich modlitby. Jejich prosbu však vyslyšel ve správný čas. Možná i Ty máš trápení ve svém životě. Možná jsi už ztratil veškerou naději. Nezapomeň ale, že jsi více než lilie, jsi Bohem milovanější a Bůh na Tebe myslí. Jen přijde ve správný čas. 

Plug and pray:

Pane, jak často nám uniká, že nás miluješ. Jak často nevěříme Tvému načasování a chceme mít všechno a hned, když si to právě přejeme. Prosíme tě dnes o Tvůj pokoj, který převyšuje veškerou naši chápavost, a rovněž tě prosíme o větší důvěru v Tebe, abychom Ti věřili i tehdy, když je to pro nás velmi těžké.

V akci:

Najdu si chvíli čas a Bohu předám v modlitbě vše, co mě trápí ve víře: Ať se stane Tvá vůle, Pane, ne moje. Amen.

Bonus:

Důvěřuj Bohu, vždyť On má pro Tebe to správné načasování.

Zpět na titulní stránku