Služme si navzájem

10. 12. 2018

Evangelium na dnešní den: Lk 5,17-26

Když jednoho dne Ježíš učil, seděli kolem farizeové a učitelé Zákona, kteří přišli ze všech možných míst v Galileji i v Judsku a z Jeruzaléma. Moc Páně v něm působila, aby uzdravoval. Tu přinášeli muži na lehátku člověka, který byl ochrnutý, a pokoušeli se ho vnést dovnitř a položit před něj. Když ho pro zástup lidí neměli kudy pronést, vystoupili na střechu, a otvorem ve stropě ho i s lehátkem spustili doprostřed před samého Ježíše. Když viděl jejich víru, řekl: „Člověče, odpouštějí se ti hříchy!“ Učitelé Zákona a farizeové začali uvažovat: „Co je to za člověka? Dopouští se rouhání! Hříchy přece může odpouštět jenom sám Bůh.“ Ježíš však poznal jejich myšlenky a řekl jim: „O čem to v srdci uvažujete? Co je snadnější – říci: ‚Odpouštějí se ti hříchy‘, nebo říci: ‚Vstaň a choď‘? Abyste však věděli, že Syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy“ – řekl ochrnutému: „Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!“ A on před nimi hned vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a velebil Boha. Všechny pojal úžas a velebili Boha. Byli plní bázně a říkali: „Dnes jsme viděli něco podivuhodného!“

Muž na nosítkách neměl sám sílu přijít před Ježíše a prosit ho o uzdravení. Jeho přátelé mu však pomohli. A když přišli před dům, narazili na druhou překážku – nemožnost dostat se dovnitř. Tolik příležitostí vzdát se a odejít. A nebýt uzdravený. Rozebrat střechu domu, který jim nepatří, není zrovna nejlepší reklama u majitele domu. Navzdory tomu všemu se nevzdali. Možná někdy máme pocit, že už nemůžeme, dokonce že už ani nevěříme a nechceme. Přátelé nám mohou pomoci nemalý kus cesty k uzdravení.

Plug and pray:

Pane, tys řekl: „Podle toho všichni poznají, že jste mými učedníky, když se budete navzájem milovat.“ Pomoz mi uvědomit si, nejen jaký dar mi v přátelích dáváš, ale jak moc na nich závisí můj život.

V akci:

Popros dnes čtyři přátel, aby se pomodlili desátek za něco, od čeho se ti těžko osvobozuje. Nemusíš jim říkat co to je, jen popros modlitbu na svůj úmysl.

Bonus:

Příběh syny, který měl sen – zúčastnit se jednoho z nejnáročnějších závodů. Sám by to nikdy nedokázal.

Zpět na titulní stránku