Služba

27. 2. 2018

Evangelium: Mt 23, 1-12

Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům: „Na Mojžíšův stolec zasedli učitelé Zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale nejednají. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat zvlášť široké modlitební řemínky a zvlášť velké střapce na šatech, mají rádi čestná místa na hostinách a přední sedadla v synagogách, mají rádi pozdravy na ulicích, a když jim lidé říkají `mistře‘. Vy však si nedávejte říkat `mistr‘, jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno `otec‘, jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat `učitel‘, jenom jeden je váš Učitel – Kristus. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

Zamyšlení:

Ježíš nám dnes ukazuje velký rozdíl mezi naukou židovství a „praxí“ farizeů. Farizeové byli váženými v církevní obci, nechávali se nazývat učiteli, kázali lidem Mojžíšův zákon a pokládali se za „někoho“ – ostatní byli pro ně pouze „davy“. Měli být Božími služebníky pro lid, ale byli jimi pouze naoko. Ježíšův život na této zemi byl život mezi ubohými, byl službou, byl pomocí všem lidem, kteří trpěli, kteří si to z lidského pohledu nezasloužili. Kristus nás učí ještě jedné lekci. My jsme Jeho žáci, a všichni jsme si v duchovním rozměru rovni. Všichni jsme bratři a sestry v Něm – v lásce a máme se podle toho i chovat. Ne povýšeně, ne pokrytecky, ale pravdivě a s pokorou.

Jednám tak jak říkám? Myslím, že jsem lepší než jiní? Dělám to, čemu věřím? Toužím, aby mě jiní viděli a chválili? Jsem jeden z těch, co „kážou vodu a pijí víno“? Jsem jiný v práci a jiný doma v rodině? Jsem takový, jakého mě chce mít Ježíš – tichý a pokorný srdcem? Touží mít ve mně žáka, bratra, důvěrného přítele. V Jeho škole se mám učit službě s láskou.

Plug and Pray:

Ježíši, Ty vidíš i v skrytosti, znáš mé nitro a víš, že mnohdy něco jiného říkám a něco jiného dělám, že i ve mně je „kus“ farizeje. Proměň mou pýchu na pokoru a mou sobeckost a pokrytectví na lásku.

V akci:

I Ty jsi našel v sobě farizeje? Určitě přesně víš, kdy a ke komu ses pokrytecky zachoval. Dnes to naprav. Projev mu službu, pomoz mu, omluv se, přiznej svůj omyl. Uvidíš, že reakce bude perfektní. Neboť jak se chováš Ty k bližním, tak se budou chovat oni k tobě. Ty jsi ten, který to musí začít.

Bonus:

Soudíme příliš rychle (Too Quick To Judge)

Zpět na titulní stránku