Skutky svobody

21. 3. 2018

Evangelium: Jan 8, 31-42

Ježíš řekl židům, kteří v něho uvěřili: „Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí.“ Namítli mu: „Jsme potomci Abrahámovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak ty můžeš říci: `Stanete se svobodnými‘?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Každý, kdo páchá hřích, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, syn zůstává navždy. Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Vím, že jste potomci Abrahámovi, ale ukládáte mi o život, protože mé slovo se u vás neuchytí. Já mluvím, co jsem viděl u svého Otce, a vy děláte, co jste slyšeli od vašeho otce.“ Řekli mu na to: „Náš otec je Abrahám.“ Ježíš jim řekl: „Kdybyste byli děti Abrahámovy, konali byste skutky jako Abrahám. Nyní však mě chcete zabít – toho, kdo vám mluvil pravdu, kterou slyšel od Boha. Tak Abrahám nejednal. Vy konáte skutky vašeho otce.“ Odpověděli mu: „My jsme se nenarodili ze smilstva, máme jednoho Otce, Boha.“ Ježíš jim řekl: „Kdyby byl vaším otcem Bůh, milovali byste mě, vždyť já jsem vyšel od Boha a od něho přicházím. Nepřišel jsem totiž sám od sebe, ale on mě poslal.“

Zamyšlení:

Dnes bychom nemuseli zamyšlení ani číst. Ježíš je velmi přímý a jasný. V Písmu se píše: „Kdo hřeší, je otrok.“ (Jan 8, 34) A místo v domě má syn, ne otrok. Z otroctví nás však musel vysvobodit On – Syn, abychom se mohli stát Božími dětmi a mohli přebývat u našeho nebeského Otce.

Naše skutky prozrazují, zda patříme na stranu svobodných nebo na stranu otroků. Naše skutky mají svědčit o Pravdě, která je napsána v Božím Slově. Ježíš nás bude nazývat svými učedníky pouze tehdy, když dobře známe Písmo, a zejména podle něj žijeme.

Necítíme se však dnes spíše jako Židé z evangelia, na jejichž skutky Ježíš ukazuje, protože nekorespondují se skutky podle jejich víry?

Plug and Pray:

Drahý Ježíši! Ty jsi můj Pán. Chci být naplno Tvým učedníkem. Dej mi poznávat pravdu v denních situacích, abych se stále rozhodl jednat podle Tvého příkladu.

V akci:

Zůstávej ve Slovu! Najdi si 10 minut na rozjímání nad krátkým úryvkem z Nového nebo Starého zákona, nebo zapoj do tohoto projektu také svého sourozence či kamaráda, aby i oni nacházeli lásku v Božím Slově, a tak i v Bohu.

Bonus:

MacArthur, John: Otroctví a skutečná svoboda

Zpět na titulní stránku