Sedává s hříšníky

5. 3. 2018

Evangelium: Lk 15, 1-3. 11-32

K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy toto podobenství: „Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: `Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.‘ On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu šel do sebe a řekl: `Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!‘ Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl: `Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem.‘ Ale otec nařídil služebníkům: `Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy! Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!‘ A začali se veselit. Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl: `Tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý.‘ Tu se (starší syn) rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu. Ale on otci odpověděl: `Hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dals pro něj zabít vykrmené tele!‘ Otec mu odpověděl: ‚Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen.’“

Zamyšlení:

Podobenství o marnotratném synovi jsme určitě už několikrát slyšeli. Zamysleli jsme se však nad tím, komu to Ježíš vypráví? „Přibližovali se k němu všichni celníci a hříšníci a poslouchali ho.“ Boží Syn nevypráví o milosrdenství Nebeského Otce dokonalým lidem. Zvěstuje to hříšníkům, aby se jejich oči otevřely nekonečné Boží lásce. Marnotratný syn nebyl dokonalý a přesto, že se vrátil k Otci, nebyl motivován čistým úmyslem. Vypočítavě se rozhodl, že u jeho Otce je i sviním lépe než jemu v bídě, kterou si na sebe sám přivolal. A Otec to ví. Otec ví, že syn se k němu nevrací z lásky k němu a čisté lítosti. Ale přijímá ho se slzami radosti v očích. Tento obraz může být důkazem toho, že Bůh nás přijímá s našimi lidskými chybami a hříchy. Že i když se k Němu vracíme z vypočítavosti, stále nás přijímá, neboť naše malé lidské srdce a úmysly v něm nejsou ničím ve srovnání s láskou Otce, který sedává s celníky a hříšníky a miluje je stejně. Nenabádá nás však k tomu, abychom jeho milosrdenství zneužívali. Totiž pokud lidská duše přijme tuto nekonečnou Boží lásku a nechá se jí proniknout, bude dělat vše proto, aby nespáchala hřích, kterým by se proti ní provinila.

Plug and Pray:

Nebeský Otče, Ty nás přijímáš a zvedáš z prachu stále, když padneme. Natáhneš k nám laskavou ruku a je jen na nás jestli uděláme krok k tomu, abychom tě za ni chytili. Ty nás k sobě netáhneš násilím, ale čekáš, než se svobodně rozhodneme přijmout tvou lásku. Pomáhej nám, abychom stále nacházeli odvahu udělat ten krok a aby nás tvé milosrdenství naplňovalo radostí a vděčností. Ať nás naše ubohá lidská hříšnost neodloučí od tvé lásky. Amen

V akci:

Poděkuj dnes svému zpovědníkovi, případně knězi, u kterého jsi byl naposledy u zpovědi za to, že nechává Boha, aby se tě skrze něj dotkl svým milosrdenstvím.

Bonus:

Jsem marnotratný, ale Boží syn.

Zpět na titulní stránku