S radostí běžely

17. 4. 2017

Evangelium: Mt 28, 8-15

(Ženy) rychle odešly od hrobu a se strachem i s velkou radostí běžely oznámit jeho (vzkříšení) učedníkům. Vtom šel Ježíš proti nim a řekl jim: „Buďte zdrávy!“ Přistoupily, objaly mu nohy a poklonily se mu. Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje. Tam mě uvidí.“ Když (ženy) odešly, přišli někteří ze stráže do města a oznámili velekněžím všechno, co se stalo. Ti se shromáždili se staršími, poradili se a dali vojákům hodně peněz s pokynem: „Říkejte: ‚V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, zatímco my jsme spali.‘ A doslechne-li se to vladař, my ho uchlácholíme a postaráme se, aby se vám nic nestalo.“ Oni vzali peníze a udělali, jak byli navedeni. A tento výklad je rozšířen mezi židy až dodneška.

Zamyšlení:

Ačkoliv v evangeliích a celkově v Bibli převládají spíše mužské postavy, dnes ženy v evangeliu nesou vlastnosti, které by měli mít křesťané. Křesťané, kteří se s Ježíšem setkali a kteří ho potkávají každý den. Co udělaly? „Rychle odešly od hrobu a se strachem i s velikou radostí to běžely oznámit jeho učedníkům.“ A co udělali poté, co jejich Ježíš pozdravil? „Ony přistoupily, objaly mu nohy a klaněly se mu.“ Co to pro mě znamená? Pokud potkám Ježíše, nemohu zůstat zamrzlý, tak kde jsem. Jednám. S radostí. Přistupuji k Ježíši. Nechám se Jím objímat. Kladu ho do centra svého života. Na první místo. Italský kněz Paolo Curtaz tvrdí: „Křesťanská radost je překonaný smutek. Ježíš vstal z mrtvých! Ježíš je živý! Přestaňme ho hledat mezi vzpomínkami, přestaňme ho hledat mezi mrtvými, On je živý, je tady, dosažitelný, přístupný, potkatelný. Apoštolové ho nemohli potkat, protože byli spoutáni bolestí.“ Nedejme se strhnout smutkem, strachem a bolestí v našem životě.

Co ještě však Ježíš říká ženám? „Jděte, oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje. Tam mě uvidí!“ Pojď i ty už dnes, svědčit o Zmrtvýchvstalém.

Nejsnazší cestou pro ďábla k nám je, když se bojíme. Dvanáctkrát se v evangeliích vyskytují slova „Nebojte se!“ (Matouš 7x, Marek 1x, Lukáš 3x, Jan 1x). Dvanáctkrát jako dvanáct apoštolů. Strach je největší „paralyzér“ v žití víry. Když se bojíme, nedokážeme hlásat a žít evangelium. Nedokážeme se plně odevzdat Bohu v důvěře. Bůh je mocný a dobrý, buďme věrni a Naslouchejme Mu. Buďme Jeho opravdovými apoštoly.

Plug and Pray:

Pane, v dnešní modlitbě Ti chci předat všechen strach, který je ve mně, a který mi zabraňuje, abych Tě poslouchal a žil evangeliem. Dej mi sílu naslouchat Ti, protože Ty mě vysvobozuješ od nepřátel, dokud strach nadobro nezmizí. Už více nejsem otrokem strachu. Jsem Božím dítětem. Amen.

V akci:

Všímej si dnes, jak Tě strach, obavy, či nedůvěra paralyzují ve vztahu k Bohu a ve vztahu k hlásání evangelia, a to nejen slovem, ale i svým životem. Co potřebuje Tvá duše, aby to překonala? Dopřej to své duši.

Bonus:

Už více nejsem otrokem // No Longer Slaves

Zpět na titulní stránku