Rodina

17. 12. 2018

Evangelium na dnešní den: Mt 1, 1-17

Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova. Abrahám byl otec Izákův, Izák otec Jakubův, Jakub otec Judy a jeho bratří. Juda byl otec Fáresa a Záry – jejich (matka) byla Tamar. Fáres byl otec Chesronův, Chesron otec Aramův, Aram otec Aminadabův, Aminadab otec Násónův, Násón otec Salmónův, Salmón otec Boazův – jeho (matka) byla Rachab. Boaz byl otec Obédův – jeho (matka) byla Rút. Obéd byl otec Jesseův, Jesse otec krále Davida. David byl otec Šalomounův – jeho (matka) byla žena Uriášova. Šalomoun byl otec Rechabeamův, Rechabeam otec Abijáhův, Abijáh otec Asafův, Asaf otec Josafatův, Josafat otec Jorámův, Jorám otec Uzijáhův, Uzijáh otec Jotamův, Jotam otec Achazův, Achaz otec Ezechiášův, Ezechiáš otec Manasesův, Manases otec Ámonův, Ámon otec Jošíjáhův, Jošíjáh otec Jechonjáhův a jeho bratří za babylónského vyhnanství. Po babylónském vyhnanství Jechonjáh byl otec Šealtielův, Šealtiel byl otec Zorobábelův, Zorobábel byl otec Abiudův, Abiud Eliakimův, Eliakim Azórův, Azór Sádókův, Sádók Achimův, Achim Eliudův, Eliud Eleazarův, Eleazar Matanův, Matan Jakubův, Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus. Dohromady je to tedy od Abraháma po Davida čtrnáct členů rodokmenu, od Davida až po babylónské vyhnanství čtrnáct a od babylónského vyhnanství až ke Kristu čtrnáct.

Dnes čteme o rodokmenu Ježíše Krista. Toto evangelium se nám možná nezdá příliš inspirativní, avšak skrývá v sobě více, než by se nám mohlo zdát. Každý má svůj rodokmen a nikdo z nás si ho nevybírá, tak jako si nevybírá rodinu, do které se narodí. Možná bys předpokládal, že v rodině Ježíše Krista se budou nacházet „svatí“ lidé, co v životě neudělali nic, za co by si svatost nezasloužili. Opak je však pravdou. Je tam David, který i přes svou odvahu a pokoru a rozhovory s Bohem zabil svého přítele. Je tu i prostitutka Rachab. A ve jmenování hříšníků v rodokmenu Ježíše Krista bychom mohli pokračovat dále. Každý z členů Ježíšova rodokmenu byl hříšný. Právě do takové rodiny se narodil Ježíš – Spasitel světa, aby „své“ změnil, přinesl jim nový smysl života. Zkus dnes vpustit Ježíše i do Tvé rodiny, do Tvého osobního života, aby v něm přetvořil vše hříšné na svaté.

Plug and pray:

Ježíši, Ty jsi přišel na tento svět i kvůli mně. Vkročil jsi i do mého života, abys ho mohl přetvořit a posvětit. Prosím tě, dej mi otevřené srdce, abych Tě uměl lépe přijmout.

V akci:

Dnes se pokusím spojit s někým z rodiny, s kým jsem dlouho nebyl, kdo by potřeboval mou pomoc, kdo potřebuje slova povzbuzení. Pokud Ti je těžko vybrat někoho z rodiny, zkus si vybrat ze svých kamarádů, resp. známých.

Bonus:

Pojď s námi snít sen…J

Zpět na titulní stránku