Raději skutky než slova

3. 4. 2017

Evangelium: Jan 7, 40-53

Když někteří ze zástupu slyšeli Ježíšova slova, říkali: „To je skutečně ten Prorok!“ Druzí zase: „To je Mesiáš!“ Ale jiní namítali: „Copak přijde Mesiáš z Galileje? Neříká Písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z vesnice Betléma, odkud David pocházel?“ Proto kvůli němu došlo v zástupu k roztržce. Někteří z nich ho chtěli zatknout, ale nikdo na něho nevztáhl ruku. Služebníci (velerady) se vrátili k velekněžím a farizeům a ti se jich zeptali: „Proč jste ho nepřivedli?“ Služebníci odpověděli: „Žádný člověk nikdy tak nemluvil.“ Farizeové jim na to řekli: „I vy jste se nechali svést? Uvěřil v něho někdo z předních mužů nebo z farizeů? Leda jen tahle luza, která nezná Zákon – kletba na ně!“ Jeden z nich, Nikodém, ten, který už dříve přišel za Ježíšem, jim namítl: „Odsoudí náš Zákon někoho, dokud ho nevyslechne a nezjistí, co dělá?“ Odpověděli mu: „Nejsi ty také z Galileje? Zkoumej a uvidíš, že z Galileje prorok nepovstane.“ A každý se vrátil domů.

Zamyšlení:

Pro Ježíše nastala v zástupu hádka. Na to, kým byl, co hlásal a jak mluvil, se názory různily. Kolik lidí, tolik chutí. Někomu se to líbilo a byl unesen, někdo zas pochyboval, jiní ho odsuzovali. Výše postaveným se to protivilo, vnucovali své názory ostatním. Ježíš měl asi fakt úžasný dar řeči, když z něj byli paf i sluhové velekněží a farizeů. A možná to nebylo ani o řeči, ale o tom, že co hlásal, to i žil.

Na tom se asi nic nezměnilo. I nyní vznikají střety názorů, konflikty a hádky kvůli Ježíšovi, kvůli Církvi. Setkáváme se s tím ať už doma, v partě kamarádů, v práci nebo ve škole, v médiích… Snaží se nás přesvědčit o tom, že Ježíš je dnes už nemoderní, jeho učení je příliš striktní, že dobro už prostě není v módě a někdy na to možná ani nemáme vhodný argument, abychom víru obhájili ať už před jinými, nebo sami před sebou. A někdy nás to i zamrzí. I Nikodém se ozval a i tak to obrátili proti němu. Neboť oni nehledali dobro. Jen si chtěli „kopnout“. V tomto tedy asi platí: raději se nehádej, ale žij svědectví Lásky k Ježíši v každé situaci.

Plug and Pray:

Pane, nechci se za každou cenu hádat. Pomoz mi, aby mé názory byly viditelné v mých skutcích, abych nemusel používat slova. Abych Tě miloval stále více i v těch, se kterými se v křesťanských názorech nesetkám. Amen.

V akci:

Možná i dnes budeš mít příležitost zažít podobnou situaci, kdy Tě to bude táhnout říct si své. Zkus se v té chvíli raději krátkou střelnou modlitbou odevzdat do Božích rukou a poprosit o pokoru srdce, a pokud použít slova, tak jen s respektem a s láskou.

Bonus:

Stačí jen trochu lásky

Zpět na titulní stránku