Promluva ze Svátku Křtu Páně

7. 1. 2023

Jak můžeme zaslechnout Boží hlas

Mt 3,13 -17; 2023

Dnes končí doba vánoční a evangelium této neděle nám připomíná událost, kdy končí skrytý život Pána Ježíše. Nyní se objevuje na veřejnosti jako dospělý muž a při jeho křtu v Jordánu se začíná odhalovat jeho poslání. Slyšíme tu dokonce potvrzení ze samotného nebe, kdy hlas Nebeského otce oznamuje: To je můj milovaný syn, v něm mám zalíbení.

Tento hlas zazněl hned poté, co Ježíš řekl Janovi na jeho námitky: „Nech tak nyní, neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli.“ Rád bych se zaměřil právě na tyto dvě věty. Jakmile Ježíš vysloví, že chce naplnit Otcovu vůli, dostává se mu ujištění o lásce Nebeského Otce.

Já jsem si při tom vybavil jednu otázku vánoční soutěže pro děti v náboženství. Mezi otázkami, které se týkaly událostí kolem Ježíšova narození, byla docela záludná otázka, řekl bych určená spíš nějakým teologům než dětem. Ta otázka zněla, jestli narozený Boží syn už všechno věděl a znal od malička.

Někdo by se totiž mohl domnívat, že když je Bůh vševědoucí, pak je vševědoucí i vtělený Bůh v osobě Ježíšově. Jenže kdyby Ježíš byl vševědoucí po celou dobu své lidské existence, pak by to znamenalo, že se nestal naplno člověkem, ale že by to lidství jen předstíral. Z Písma ale víme, že Ježíš se s ostatními lidmi ztotožnil ve všem, kromě hříchu. Takže musel být stejný i v tom, jak se člověk všemu postupně učí a jak se co dovídá. Proto se nějak v tom svém lidském vývoji musel teprve postupně dovědět, že není obyčejný člověk, ale Syn Boží.

Proto si myslím, že křest v Jordáně pro něj byl mimořádnou událostí, když je mu potvrzeno, jaký je vlastně vztah mezi ním a Nebeským Otcem. Pro nás je pochopitelně důležité, jak se to týká našeho života. Jestli je Ježíš milovaný Boží Syn, pak my se ve spojení s ním máme stát milovanými Božími dětmi. Jak bychom se asi cítili, kdyby se tu teď z nebe ozval hlas Nebeského Otce a řekl nám: Vy jste moje milované děti.

Na jednu stranu můžeme říct, že to víme, že tomu věříme, ale druhé věc je, jak to skutečně proniká náš život. Je totiž rozdíl v tom, když o něčem pouze víme anebo s tím máme osobní zkušenost. Takovou citelnou zkušeností by určitě bylo, kdybychom tato slova skutečně zaslechli od samotného Boha. A je pochopitelné, že jen když člověk osobně zakouší, jak je Bohem milován, pak se to taky promítá do jeho života a není to jen informace pochycená v kostele nebo z náboženství.

I když asi nemůžeme čekat, že hlas Boží zaslechneme stejně jako Ježíš při svém křtu, ujištění o Boží lásce člověk může dostávat různými způsoby. Jenže z toho, co jsme dnes slyšeli, vyplývá, že takové ujištění může očekávat ten, kdo má také odhodlání naplňovat Boží vůli. Možná že řada věřících takové ujištění nemůže dostat prostě proto, že žádnou Boží vůli nehledají. V Bohu chtějí mít spíš někoho, kdo jim má umožnit život podle jejich představ a jejich vůle. Takže když chodí do kostela, tak proto, aby si Boha naklonili a přesvědčili ho, že oni pak mají u Něj právo na nějaká privilegia. Když se modlí, tak proto, aby jim splnil jejich přání.

A pak třeba přestanou chodit do kostela a modlit se, protože mají pocit, že to k ničemu nepotřebují, když Bůh nedělá, co by si přáli. Bohu na nás pochopitelně záleží nezávisle na tom, jestli plníme jeho vůli nebo ne. Vždycky nám bude dávat různé podněty a možnosti, které nás mohou vést k rozvíjení opravdu křesťanského života. Ale teprve když také stojíme o to, co nám Bůh nabízí a nevnucujeme mu my svoji vůli, můžeme zakusit, jak nás Bůh vede, posiluje a provází svým požehnáním.

Jak už jsem o tom v poslední době několikrát mluvil, důležitým předpokladem k tomu, aby mohl člověk plnějším způsobem rozvíjet vztah k Bohu a naplňovat jeho vůli, je svátost biřmování. Tím totiž dáváme najevo, že o Boží vedení opravdu stojíme. K tomu člověk může dozrát v jakémkoliv věku, takže pak je to pro něj vhodný čas na biřmování. O tom také obvykle mluvím při přípravě na křest dětí. Rodiče si dítě nevybere, ale kmotrem by měl být věřící, který biřmovaný je. Často se stane, že takový není k dispozici a to je příležitost mluvit s rodiči i kmotry o významu biřmování. Pokud tedy víte o věřících, kteří tu nejsou, ale  nějaké takové přípravy se účastnili, bylo by vhodné jim předat informaci, že teď příležitost k přípravě na biřmování bude.

Před tím, než byl Ježíš pokřtěn, Jan Křtitel o něm řekl, že přichází ten, který bude křtít Duchem svatým. O to jde hlavně při biřmování. Každopádně jak křest, tak i všechny ostatní svátosti mohou mít v našem životě význam pouze tehdy, jestli stojíme o to být milovanými Božími dětmi.

otec Josef

Zpět na titulní stránku