Promluva ze 7. neděle velikonoční

28. 5. 2022

Chceme dělat věci lidské nebo božské?

Jan 17,20-26

V dnešním evangelium slyšíme důležité svědectví o tom, jak se Pán Ježíš modlí. On prosí svého Otce v nebi jednak za své učedníky, ale potom také za ty, kteří v něj jejich prostřednictvím uvěří. Vidíme, že Ježíš, když se stal člověkem, nemůže naplňovat své poslání sám, ale jedině ve spojení se svým Otcem. Proto mu také potřebuje v modlitbách svěřit všechno, co mu leží na srdci a prosí jak za své učedníky, tak i za ty, kterým se zase budou věnovat oni.

Takže pro naplnění Spasitelova poslání nestačí jen to, co pro nás vykonal, ale velkou roli hraje, jak se za to on sám modlil. Stejně tak je to důležité pro každého z nás, kdo chceme v životě naplnit dobře své poslání. Nestačí, že jsme ochotni udělat to či ono, ale podstatné je, jak se za to budeme modlit. Jedna rada myslím nějakého světce v tomto směru zněla: „Vykonávej své poslání tak, jako by všechno záleželo na tobě, ale modli se za to tak, jakoby všechno záleželo na Bohu.“

Mám pocit, že k takovému přístupu nám ve společenství věřících někdy dost schází. Na jednu stranu je určitě dobře, když se ve farnosti najdou lidé, kteří jsou ochotní a dokáží připravit různé kulturní a společenské programy, setkání, besedy, posezení, kde se lidé rádi sejdou. Spokojení pak mohou být jak účastníci, tak pořadatelé, ale otázka je, jestli je spokojený i Pán Bůh. Otázka je, zda lidé to, o co se snaží, dělají způsobem lidským nebo Božským. A moci Boží dává průchod především intenzivní modlitba. Proto by nám nemělo jít jen o to, jestli lidem bude spolu dobře, ale aby jim bylo s Bohem dobře. Pán Bůh pak může být spokojený tehdy, když jeho režie dostane přednost před naší lidskou režií.

Kulturně společenské akce dělají i nevěřící a často na mnohem lepší úrovni. Nám ale nemá jít tolik o lidsky úspěšné akce, ale aby v tom, o co se snažíme, působil Duch svatý. Proto je tak důležité svojí modlitbou ukázat, že v našem úsilí stojíme o Boží vedení a chceme si k tomu vyprošovat potřebné milosti.

Teď máme před sebou příští pátek Noc kostelů. Jestli chceme, aby se lidi přišli na něco do kostela podívat, k tomu asi Boží pomoc nepotřebujeme. Jenže taková akce bude mít smysl, když se lidé setkají s těmi, v jejichž středu je živý Ježíš a když celou akci bude provázet Boží požehnání. A takovou milost je třeba si vyprosit. Proto je dobré se za takové akce společně modlit. Proto se také snažím nabízet modlitby za obnovu víry v naší farnosti.

Nejbližší příležitost nyní bude v sobotu při svatodušní vigilii. A modlitbu za Noc kostelů budeme v tomto týdnu přidávat i ke svatodušní novéně. Od čtvrtka, kdy jsme oslavili Nanebevstoupení Páně, probíhá tato novéna, tedy devět dní modliteb za naplnění Duchem svatým a vyprošení jeho darů. Současně si tím připomínáme to, co předcházelo seslání Ducha svatého na apoštoly. Oni na první pohled nedělali nic moc. Pouze se po Ježíšově nanebevstoupení po devět dnů vytrvale scházeli k modlitbám. Při tom očekávali, že Ježíš splní, co jim slíbil, tedy že je nenechá samotné a sešle jim svého Ducha. To se také desátého dne stalo. Podle jejich vzoru máme chtít oslavit Seslání Ducha svatého právě tím, když umožníme Bohu obnovu působení jeho Ducha v našich životech. Důkladnou připravenost pro Dary Ducha svatého v nás ale může způsobit jedině intenzivní modlitba, jak se to potvrdilo i u apoštolů. K takové modlitbě bych rád dal příležitost v sobotu večer při svatodušní vigilii, na kterou jste všichni zváni.

Být lépe připravení ale můžeme být i díky zapojení do novény během tohoto týdne. Pro ni je charakteristická jedna důležitá věc. Z knihy Skutky apoštolské víme, že během modliteb před sesláním Ducha svatého byli apoštolové těch deset dní shromážděni kolem Panny Marie. Podobně můžeme i my očekávat nové Boží milosti a dary, když budeme mít Pannu Marii při svých modlitbách ve svém středu. Podobně jako apoštolové máme možnost spojit se s Ježíšovou matkou v očekávání, jakým novým způsobem chce Bůh v našich životech působit. No a kdy k tomu může být vhodnější čas než právě před Letnicemi, kdy skutečně došlo k seslání Ducha svatého.

Proto nabízím v sobotu večer touto vigilií možnost vyjádřit naši ochotu bdít při modlitbách a tím v sobě prohlubovat otevřenost pro všechno, čím nás Duch svatý chce obdarovat.

otec Josef

Zpět na titulní stránku