Promluva z 3. neděle v mezidobí

25. 1. 2021

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA A BIBLICKÉ TRIO

Před rokem Papež František vyhlásil, že třetí neděli v liturgickém mezidobí bude celá církev slavit jako neděli Božího slova. Proto je dobré zaměřit se na to, jaký to má mít smysl a co z toho pro nás vyplývá. V dnešním evangeliu slyšíme o tom, jak Pán Ježíš začal hlásat evangelium o Božím království a přitom také získával učedníky, aby se na tomto poslání rovněž podíleli. Celý obsah Bible je přitom poselstvím, které má umožnit více poznat Boha a všechno, co nás k němu vede. Hlavním předpokladem pro šíření tohoto poselství je, aby ti, kdo už se považují za věřící, se sami chtěli s tímto obsahem co nejvíce seznámit. Pak je možné se o něj dělit i s druhými.

Svatý otec tak vybízí, aby jednotlivá společenství hledala způsoby, jak to udělat, aby význam Božího slova co nejvíce vynikl v našem vlastním životě. Tím nás chce povzbudit k osobní četbě, promýšlení a šíření Božího slova. Jde o to, že poslání hlásat evangelium nemají jen apoštolové, ale je to společný úkol pro celé společenství věřících.

Realita je ovšem taková, že jen málo věřících se přiměje k tomu, aby si sami pravidelně Bibli nejen četli, ale aby se s Biblí v ruce také modlili a nad obsahem tak uvažovali pod vedením Ducha svatého. Mnozí si možná takové předsevzetí dávají, ale neumí v tom vytrvat nebo vůbec začít.

Jedna možnost, jak s tím něco dělat, je tzv. Biblické trio. Je to taková nová metoda četby Bible v trojici. Já jsem tuto zkušenost udělal v minulých dvou letech v tzv. kněžském triu. Šlo o to, abychom zažili, jak se kněží, kteří se setkávají v trojici, mohou vzájemně doprovázet ve snaze o nějakou formaci nebo nějaké úsilí v pastoraci. Noa tento způsob setkávání je možné šířit i ve farnostech mezi věřícími, kteří mají zájem věnovat se víc Písmu svatému.

Motem tria je verš z knihy Kazatel, který zní: Trojitá nit se teprve nepřetrhne. Setkávání v trojici má totiž hned několik výhod oproti tomu, když někdo čte Bibli sám anebo když někde probíhá setkání nad Biblí pro libovolný počet zájemců. Když se tři lidé domluví na společné setkání, mohou si libovolně zvolit čas a místo, případně jak často. Když se takto domluví lidé, kteří se znají, a vyhovuje jim to spolu, odpadá jakákoliv obava z toho, že bych se nemusel s někým ve skupině cítit dobře nebo že tam může přijít pokaždé někdo jiný.

Když se naopak někdo věnuje Bibli sám, nemá možnost se podělit s někým druhým o své poznatky, dojmy a slyšet názor druhého. V Biblickém triu se každý může na téma z Bible doma připravit pomocí předem daných otázek. Pak nemusí být pro nikoho těžké se k tématu vyjádřit. Kromě toho se klade důraz i na to, aby každý řekl, čím ho zaujalo to, co řekli ostatní. Proto je důležité nejenom se k přečtenému úryvku vyjádřit, ale také se učit pozorně naslouchat, jak se vyjádří ostatní.

Při setkání ve větším počtu se snadno stane, že se někdo ke slovu ani nedostane, nebo se neodhodlá sám si vzít slovo. V triu má každý stejně vymezený prostor. Daleko snadněji se také vytvoří atmosféra důvěry, kde se nikdo nemusí obávat toho, že se nevyjádří úplně správně, nebo že něčemu nerozumí apod.

Kdo čte Bibli sám a třeba v tom poleví, je to jenom na něm, co s tím udělá. Jakmile se Písmu věnujeme v Triu, tak se vzájemně držíme v tom, abychom nepolevili, abychom se na setkání připravili a k biblickým textům se pravidelně vraceli.

Další význam je, že setkávání v Triu vybízí k tomu, abychom nezůstávali jen u nějaké teorie. Vždycky jde také o snahu přijít na to, jak se určitý úryvem z Písma může promítnout do našeho života. Zkušenosti ukazují, že účast na takovém triu může být prospěšná jak pro vzdělaného křesťana s řadou poznatků a zkušeností, tak pro člověka, který je ve věcech víry úplný začátečník. Pokud se podaří, aby se tato metoda mezi věřícími začala více využívat, pak to umožní, aby Boží slovo mohlo zasáhnout život věřících v daleko větší míře, než je tomu dosud.

V naší farnosti už jsme udělali zkušenost s prvním biblickým triem, což bylo možné tak, že já jako kněz najdu dva další lidi, kteří absolvují úvodních sedm setkání. Těmito průkopníky byli Martina a Jakub Slámovi. Koho by zajímalo, jaký to pro ně mělo význam, určitě vám rádi řeknou své zkušenosti. Aby tato metoda mohla přinášet více užitku, je k tomu třeba dalších zájemců, kteří nejen projdou úvodní setkání, ale budou mít zájem s takovou zkušeností dál nějak pracovat a podílet se na jejím šíření. Další vývoj by měl směřovat k tomu, že budou vznikat tria, které už budou fungovat bez kněze, a ten je bude pouze nějakým způsobem doprovázet.

V tuto chvíli by mohli noví dva zájemci vytvořit se mnou další trio, takže je možné se u mě přihlásit. Pokud se sám někdo neozve, tak se budu určitě snažit sám nějaké zájemce najít a oslovit. Budu rád za každého, kdo takto přispěje k tomu, aby se moc Božího slova mohla více promítnout do života naší farnosti.

o. Josef

Zpět na titulní stránku