Příběh, který neznáme

19. 12. 2017

Evangelium: Lk 1, 5 – 25

Za dnů judského krále Heroda žil jeden kněz z Abiášovy kněžské třídy; jmenoval se Zachariáš. Jeho manželka pocházela z Árónova rodu a jmenovala se Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech přikázání a nařízení Páně. Neměli však děti, protože Alžběta byla neplodná a oba už byli pokročilého věku. Když jednou byla na řadě jeho třída a on vykonával před Bohem kněžskou službu, padl na něj podle kněžského řádu los, aby vešel do chrámu Páně a obětoval kadidlo. Celé množství lidu se modlilo venku v hodinu té oběti. Tu se mu zjevil anděl Páně stojící po pravé straně kadidlového oltáře. Když ho Zachariáš uviděl, lekl se a padla na něj bázeň. Anděl mu však řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá modlitba je vyslyšena; tvoje žena Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před Pánem, víno ani jiný opojný nápoj nebude pít, bude plný Ducha svatého už od mateřského lůna a mnoho izraelských synů obrátí k Pánu, jejich Bohu. Půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k dětem, neposlušné k smýšlení spravedlivých a připravil Pánu ochotný lid.“ Zachariáš řekl andělovi: „Podle čeho to poznám? Vždyť já jsem stařec a (také) moje žena je v pokročilém věku.“ Anděl mu odpověděl: „Já jsem Gabriel. Stojím před Bohem a byl jsem poslán, abych k tobě mluvil a sdělil ti tuto radostnou zvěst. Teď však zůstaneš bez řeči a nebudeš moci promluvit až do dne, kdy se to stane, protože jsi neuvěřil mým slovům, která se naplní ve svůj čas.“ Lid čekal na Zachariáše a divil se, že se v chrámě zdržuje tak dlouho. Když pak vyšel a nemohl k nim promluvit, poznali, že měl v chrámě vidění. Dával jim znamení a zůstal němý. Když se skončily dny jeho služby, vrátil se domů. Po těch dnech jeho žena Alžběta počala, ale tajila se po pět měsíců. Říkala si: „To mi učinil Pán, když mě milostivě zbavil pohanění před lidmi.“

Zamyšlení:

V dnešním evangeliu čteme o jednom velkém finiši. Podobá se to krátkému videu z cyklistických závodů těsně před cílovou páskou. Bum! Anděl, vyslyšená modlitba, radost a plesání. Zachariáš si z reakce „uteč nebo bojuj“ vybral tu druhou možnost: zůstal, vyslechl si, vedl dialog s andělem a namítal mu (to je odvaha!). Pokud by si vybral „uteč“, nic z toho bych tu nepsala nejen já, ale ani evangelista Lukáš. Ale jak si Zachariáš a Alžběta žili před tím? Na jedné straně hanba a osobní trápení ženy, která nemohla počít dítě, na straně druhé spravedlnost a bezúhonnost před Bohem.

Plug and Pray:

Tati, pomoz mi být spravedlivým. Bezúhonným. Pomoz mi zaleknout se. Neutéct. Poslechnout si. Odpovídat i namítat. Žasnout a divit se. Pomoz mi být … a věřit na finiš!

V akci:

Uvědom si, že příběhy šťastných a požehnaných lidí, kterým občas závidíš, mají svůj příběh, který neznáš. Tak jako je tvůj život ještě nepoznán pro jiné…

Bonus:

Zaostři na druhé, zaostři na sebe.

Zpět na titulní stránku