Pravidlo pokory

7. 3. 2018

Evangelium: Mt 5, 17-19

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání – a třebas i to nejmenší – a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký.“

Zamyšlení:

Zákony, pravidla, normy společnosti… vše se stále mění, přizpůsobuje požadavkům doby. Boží zákony však zůstávají neměnné. Pokud někoho navedeš na hřích, máš hřích dvojnásobný, pokud někoho učíš špatně, Boží království se Ti vzdaluje. Ano, vzdaluje – ale nezavírá. Stále máš šanci zastavit se a vykročit správným směrem.

Kdo z nás má rád nařízení, kdo se nikdy nebouří vůči příkazům a požadavkům rodičů, učitelů, nadřízených v práci? Možná je někdy vzpoura jednodušší, než podřídit se. Možná jsou příkazy jiných pro nás nesmyslné, ty Boží však smysl mají. Bůh nás chce chránit od zlého, od bolesti, od utrpení a hříchu. Chce, abychom žili v opravdové a jediné lásce, ale tu umíme pochopit jen s pokorným srdcem ochotným naslouchat.

Plug and Pray:

Pane Ježíši, nauč nás být pokornými srdcem, abychom poznali Pravdu, a dej nám sílu, abychom dokázali podle ní i žít.

V akci:

Zamysli se nad pravidly, která jsi ochoten dodržovat a těmi, která ne. Čím se od sebe liší? O blaho koho v nich jde? Je to blaho dočasné, či směřuje k věčnému životu?

Bonus:

Z modlitby Prosba za milost dobrého života (podle sv. Tomáše Akvinského)

Pane, Bože můj, udělej mě poslušným bez reptání, chudým bez malomyslnosti, čistým bez poskvrny, trpělivým bez reptání, pokorným bez pokrytectví, veselým bez lehkomyslnosti, vážným bez mrzutosti, pracovitým bez povrchnosti, bohabojným bez zoufalství, pravdomluvný bez přehánění, konal dobro bez domýšlivosti. Dej, abych bližního napomínal s láskou a bez povýšenosti a byl mu k pomoci slovem a příkladem bez přetvářky.

Celé znění modlitby:

https://sites.google.com/site/opolomouc/dominikansky-humor/modlitba-sv-tome-akvinskho-za-moudr-uspodn-ivota

 

Zpět na titulní stránku