Poznání srdcem, které mění zevnitř

11. 3. 2018

Evangelium: Jan 3, 14-21

Ježíš řekl Nikodémovi: „Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“

Zamyšlení:

„A jako Mojžíš vyzvedl na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl v něm věčný život.“ Toto jsou poslední slova, která Ježíš adresuje Nikodémovi při jejich prvním setkání. Pravověrný Žid a vážený člen velerady přichází za Ježíšem – dbá na lidské ohledy – v tajnosti, ve tmě noci. Jako vzdělaný muž určitě znal mesiášské proroctví. Když viděl Ježíšovo učení a skutky, tak mu to nedalo, a s upřímnou zvědavostí a otevřeným srdcem přichází za Ním. Bez otázky, jen s přesvědčeným konstatováním, že tento člověk přichází od Boha. A jaká je reakce Syna člověka?

Ježíš pronáší výzvu znovu se narodit pro ty, kteří chtějí vstoupit do Božího království. Zve Nikodéma a s ním i nás k hlubokému obrácení srdce. Nejde tu jen o nějaké teoretické poznání, zachovávání náboženského učení a vnější změnu chování. Podstatou je skutečně uvěřit v Ježíše a naše vykoupení skrze Jeho oběť.

Když Izraelité vzhlíželi k soše hada – předobrazu ukřižovaného Krista – nebyla to socha, která je uzdravila, ale jejich víra v Boží moc a milost. A to nám připomíná dnešní evangelium. Kdo uvěří a přijme Krista, v tom začne působit pravá láska. Kdo změní své smýšlení a začne konat pokání, toho srdce naplní Boží milost. Kdo bytostně zná Boha, toho život bude světlem pravdy.

Plug and Pray:

Otče, prosím Tě, dej, abych s vírou tak jako Nikodém poznal v tvém Synu Vykupitele světa. Prosím Tě, proměň i dnes mé srdce, abych mohl svým životem svědčit o Tvé nekonečné lásce.

V akci:

Najdi si dnes čas a přečti alespoň kratičký životopis nebo příběh nějakého světce. Nech se inspirovat vírou, která ho / ji přetvořila zevnitř a kompletně změnila život.

Bonus:

Ježíš a Nikodém

Zpět na titulní stránku