Poslouchej!

20. 3. 2017

Evangelium: Mt 1,16.18-21.24

Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus. S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal.

Zamyšlení:

Josef se rozhoduje. Dozvídá se zprávu, která ho raní. Přemýšlí nad zákonem, jak se zachovat, přemýšlí jak snést takovou potupu. Přes svou vlastní pýchu nevidí Mariinu čistotu, ani Krista v jejím lůně. Ale Bůh vidí do jeho srdce a mluví k němu. Bůh se mu dává poznat, dává mu poznat svůj plán spásy a počítá s Josefem jako s důležitou osobou v tomto plánu. I nám je plán spásy jasný, ale i přesto se někdy zaměříme na sebe, na zákon a ne na Krista. Dovolme Bohu promluvit do našich životů, otevřeme mu srdce a učiňme tak, jak nám řekne!

Plug and Pray:

Pane, v každých potížích se chci obracet na Tebe, poslouchat tvé slovo a podle něj i jednat. Ukaž mi cestu, cestu pravdy a života! Amen.

V akci:

Dnes se zeptám Krista, kde mě chce mít, co chce, abych učinil. Zanechám všechny výmluvy, světské starosti a budu ho následovat! Otevřu se povolání, otevřu se činům a skutkům, ke kterým mě volá!

Bonus:

Jen ta Boží cesta je ta nejlepší!

Zpět na titulní stránku