Poslouchej

9. 3. 2018

Evangelium: Mk 12, 28b-34

Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: `Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.‘ Druhé je toto: `Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Žádné jiné přikázání není větší než tato.“ Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.“ Když Ježíš viděl, že (učitel Zákona) odpověděl rozumně, řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku.

Zamyšlení:

Dříve, než Ježíš řekne učedníkovi o důležitosti přikázání lásky, nabízí se nám možnost důležité výzvy. „Poslouchej, Izraeli!“ V této výzvě tedy nepůjde jen o učedníka, který klade učiteli otázku, ale půjde o každého člověka, který byl povolán k životu. Pro přijetí příkazu Lásky je třeba opravdu nejprve poslouchat. Ve chvíli, kdy Ježíš vysloví důležitost podstatného příkazu Lásky, už se Ho nikdo neodváží na nic ptát. Pokud tedy již nejsou další otázky od učedníků, předpokládá se ticho a mlčení.

Poslouchání, přijetí a následné mlčení je odkazem na realizaci lásky ve vztazích. Mlčení je základním předpokladem pro důležitý fakt setí „nepatrného semene“ lásky do země lidského nitra. Pokud se uvažuje o lásce k Bohu, je nutné v souvislosti s touto láskou myslet na lidi v našem okolí a na správný vztah k sobě samým. Nelze tvrdit, že miluji Boha, pokud zavírám oči před potřebami lidí ve své rodině, či ve svém okolí. Vše je však založeno na správném vztahu k sobě. Pokud jsme přijali Ducha lásky, není problémem vnímat sebe jako výjimečnou bytost.

Plug and Pray:

Pane! Doporučuješ mi lásku k Tobě, bližnímu a k sobě. Ať je se mnou Tvá milost, abych vnímal na základě vlastní výjimečnosti jedinečnost lidí ve vztazích, uprostřed kterých žije Tvůj Duch lásky.

V akci:

Výjimečnost pramení v samotném Bohu, který jako první měl o nás výjimečnou představu. Pokud se neodrazíme od vlastní výjimečnosti, nebudeme schopni objevit ji ani v těch, se kterými vytváříme vztahy, ba ani v samotném Bohu. Tedy zkus poslouchat, přijmi Ježíšovu nabídku.

Bonus:

Poslouchej srdce, v něm je Bůh.

Zpět na titulní stránku