Podobáš se Ježíši…

9. 12. 2017

Evangelium: Mt 9, 35-10, 1.5a.6-8

Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, hlásal radostnou zvěst o (Božím) království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.“ (Potom) si zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Těchto dvanáct Ježíš poslal a přikázal jim: „Mezi pohany nechoďte a do žádného samařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského. Jděte a hlásejte: `Přiblížilo se nebeské království.‘ Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.“

Zamyšlení:

V úvodu a v závěru dnešního evangelia jsou napsané velmi podobné věci. Ježíš „chodil, uzdravoval, hlásal, učil, křísil…“, apoštolům říká: „jděte, hlásejte, očišťujte, křiste, vyhánějte…“.

Bůh, který je velmi aktivní, dělá spoustu věcí a hlavně se snaží být s lidmi a pomáhat jim v jejich trápeních. Když posílá Dvanáct a s nimi posílá i nás, tak i nám dává testament. Jako kdyby říkal: „Dělej to, co dělám já. Buď jako já mezi lidmi, mezi nimiž se pohybuješ.“ Každý z nás dostal talent, který je třeba povznést, použít, vložit do služby. Nesmí se zakopat! A nezakopeš ho tehdy, když budeš často s Bohem, když se budete stávat přáteli, když se budeš pomalu dozvídat, s jakou radostí Tě tvořil a dával Ti talenty a jak velký plán má s Tvým životem. Z tohoto vědomí ať pramení všechno Tvoje evangelizační úsilí, Tvá služba, Tvá láska.

Plug and Pray:

Dobrý Bože, prosím Tě, dej, abych našel talenty, které si do mě vložil. Dej mi, prosím, moudrost, abych věděl, kde je využít. Dej mi, prosím, odvahu, abych neměl strach je vložit do služby. A dej mi především lásku, abych jí naplnil všechno své jednání.

V akci:

Zkus svým talentem dnes někoho potěšit / obdarovat.

Bonus:

Piáno v ulicích

Zpět na titulní stránku