Pěstovat více půst srdce, pohledu

15. 2. 2018

Evangelium: Mt 6, 1-6. 16-18

Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé velebili. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když však dáváš almužnu ty, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice, aby tvoje almužna zůstala skrytá, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi stavějí k modlitbě v synagogách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se postíte, nedělejte ztrápený obličej jako pokrytci. Ti totiž dělají svůj obličej nevzhledným, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však postíš ty, pomaž si hlavu a umyj si tvář, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve skrytosti; a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.

Zamyšlení:

Půst je čas milosti, protože mi pomáhá vnitřně se vrátit do postoje Božího dítěte, které důvěřuje, nebere život do svých rukou. Vrací mě do bytostného prožívání závislosti na Bohu a jeho darech. Půst mi může škodit, pokud je moje snažení projevem mé náboženské pýchy nebo touhy zalíbit se Bohu nebo se před ním omluvit. Zejména pokud by si člověk půstem něco dokazoval a díky půstu by byl nelaskavý a podrážděný.

Neboť ve vztahu k Bohu milovat znamená především nechat se JÍM milovat. Musím věřit, že jsem milován i s mou ubohostí, takový, jaký jsem, nehledě na své zásluhy nebo ctnosti. Pokud toto nezůstane základem vztahu k Bohu, pak bude vždy pokřivený určitým farizejství, kde na prvním místě nebude stát Bůh, ale já sám, moje aktivita, moje ctnost nebo něco jiného.

Nezapomeň na prvenství Božího jednání před svou aktivitou. To nás vyléčí z pýchy.

Mé skutky mají být odpovědí srdce na „tušení“ této bezpodmínečné lásky ke mně.

Plug and Pray:

Moje spása je výlučně ve tvých rukou, Pane. Kolik času ve svém srdci, myšlenkách, trávím zbytečným vypočítáváním, porovnáváním se s jinými, přemýšlením, co si o mně druzí pomyslí? Pane, pomoz mi vytvořit více místa ve svém srdci pro Tvou Lásku, Pokoj, Radost – které nejsou podmíněny mými výkony.

V akci:

Pokusím se podívat zblízka na své strachy, podmínění Boží lásky … lákavým, ale prázdným vábením světa a vytvořit více místa v srdci na „nové“ setkání se s Pánem v tomto půstu.

Bonus:

Příprava na setkání

Zpět na titulní stránku