Paradox

3. 4. 2017

Evangelium: Jan 11,1-41

Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala Pána olejem a utřela mu nohy svými vlasy. Ten nemocný byl její bratr Lazar. Sestry tedy poslaly k Ježíšovi se vzkazem: „Pane, ten, kterého miluješ, je nemocen.“ Když to Ježíš uslyšel, řekl: „To není nemoc k smrti, ale k slávě Boží, aby jí byl oslaven Boží Syn.“ Ježíš měl rád Martu a její sestru i Lazara. Když tedy uslyšel, že je nemocen, zůstal ještě dva dni v místě, kde byl. Potom teprve řekl svým učedníkům: „Pojďme znovu do Judska!“ Učedníci mu odpověděli: „Mistře, nedávno tě chtěli židé ukamenovat – a zas tam jdeš?“ Ježíš na to řekl: „Nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtne, protože vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopýtne, protože v něm není světlo.“ Po těch slovech ještě dodal: „Náš přítel Lazar spí, ale jdu tam, abych ho probudil.“ Učedníci mu řekli: „Pane, jestliže spí, uzdraví se.“ Ježíš však mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o skutečném usnutí. Ježíš jim tedy řekl otevřeně: „Lazar umřel. A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvůli vám, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu!“ Tomáš – řečený Blíženec – vyzval ostatní učedníky: „Pojďme i my, ať zemřeme s ním!“ Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je už čtyři dny v hrobě. Betánie byla blízko Jeruzaléma, jen asi patnáct honů od něho. K Martě a Marii přišlo mnoho židů, aby je potěšili (v žalu) nad bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, chvátala mu naproti. Marie zůstala v domě. Marta řekla Ježíšovi: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel. Ale vím i teď, že ať bys žádal Boha o cokoli, Bůh ti to dá.“ Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“ Marta mu odpověděla: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“ Odpověděla mu: „Ano, Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“ Po těch slovech odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: „Mistr je tu a volá tě.“ Jak to (Marie) uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž dosud nedošel do vesnice, ale byl ještě na tom místě, kam mu Marta přišla naproti. Když uviděli židé, kteří byli u Marie v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní; mysleli si, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie došla tam, kde byl Ježíš, a uviděla ho, klesla mu k nohám a řekla mu: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel.“ Když Ježíš viděl, jak pláče ona a jak pláčou i židé, kteří přišli zároveň s ní, v duchu byl hluboce dojat, zachvěl se a zeptal se: „Kam jste ho položili?“ Odpověděli mu: „Pane, pojď se podívat!“ Ježíš zaplakal. Židé říkali: „Hle, jak ho miloval!“ Ale někteří z nich řekli: „Copak nemohl ten, který otevřel oči slepému, také dokázat, aby on neumřel?“ Ježíš byl znovu hluboce dojat a přišel ke hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl: „Odstraňte ten kámen!“ Sestra zemřelého Marta mu namítla: „Pane, už zapáchá, vždyť je tam čtvrtý den.“ Ježíš jí odpověděl: „Řekl jsem ti přece, že budeš-li věřit, uvidíš slávu Boží.“ Odstranili tedy kámen. Ježíš obrátil oči vzhůru a řekl: „Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já jsem ovšem věděl, že mě vždycky vyslyšíš. Ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem mě, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal.“ Po těch slovech zavolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ Mrtvý vyšel, ovázán na nohou i na rukou pruhy (plátna) a s tváří omotanou šátkem. Ježíš jim nařídil: „Rozvažte ho a nechte odejít!“ Mnoho z těch židů, kteří přišli k Marii a uviděli, co (Ježíš) vykonal, v něj uvěřilo.

Zamyšlení:

Tento příběh je plný paradoxů. Podívejme se na ně. Začíná to: Tato nemoc není ke smrti, ale k slávě Boží, aby jí byl oslaven Boží syn. Potom sestry posílají pro Ježíše, ale Ježíš zůstává ještě 2 dny na místě, kde byl, až pak jde. Nespěchá, nejde hned. Dále jde do Judska, i tam ho chtěli ukamenovat. A konečně říká, že Lazar spí. Spí?! Nakonec tedy řekne: Lazar zemřel, ale kvůli vám se raduji, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Ježíš se raduje, že zemřel, přičemž to byl jeho přítel. Ježíš přichází a Lazar je již čtyři dny v hrobě. A vzkřísí ho z mrtvých.

Kolikrát je i náš život plný paradoxů? Kolikrát jsem smutný z věcí, které jsou již čtyři dny v hrobě? Kamarád má vážnou nemoc, rodiče se rozvádějí, přítelkyně mě opustila, nepřijali mě na vysokou školu, … Co mi Ježíš do toho může říct? Jak s tím souvisí tento příběh plný paradoxů? Ježíš v první řadě zaplakal. Lazar byl jeho přítel, Ježíš byl lidským a jeho srdcem hýbe vše, co se děje v mém životě. Bůh není kamenným Bohem. A i když se mi zdá, že Ježíše jsem už o něco prosil a on ještě zbývá dva dny na tom místě, kde byl, i když se mi zdá, že ten můj „Lazar“ je už čtyři dny v hrobě. Není třeba zapomenout na konec příběhu.

Plug and Pray:

Ježíši, chci ti dnes poděkovat za to, že si se mnou ve všem, co žiji, že ti moje bolest není lhostejná. Chci ti dnes odevzdat vše, v čem mám pocit, že nepřicházíš a už je pozdě. (Vyjmenuj)  Amen.

V akci:

Dnes když se mně nebo někomu kolem mě stane něco smutného, nebudu podléhat smutku, neupadnu do sebelítosti, ale pokusím se věřit Bohu, že ví, co dělá, i když mně to logiku nedává.

Bonus:

Papež František o hříchu malověrnosti http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=25130

 

 

Zpět na titulní stránku