Otče, Ty víš, co potřebuji

7. 3. 2017

Evangelium: Mt 6,7-15

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Vy se tedy modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od Zlého. Jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec; ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky.“

Zamyšlení:

Modlit se vlastními slovy je krásné. Máme pocit, že si s Bohem povídáme jako s důvěrným přítelem, řekneme mu vše, po čem toužíme a co nás trápí. Někdy ale možná máme pocit, že i když se za něco modlíme dlouho, odpověď nepřichází. Ježíš nám radí, abychom nemluvili hodně, ale důvěřovali. Chce od nás dětskou důvěru, vždyť proto nás naučil modlitbu, ve které můžeme našeho Boha oslovovat Otče. Tato modlitba má všechno. Chválíme v ní Boha, přijímáme Jeho vůli, prosíme o chléb a žádáme o odpuštění hříchů. A on i tak ví, co potřebujeme, dříve, než jsme ho prosili.

Plug and Pray:

Otče, nechci mluvit hodně, vždyť ty víš, co potřebuji. Pochváleno buď Tvé jméno, přijímám Tvou vůli, Ty víš, co potřebuji, odpusť mi, když mám někdy problém tomu uvěřit. Amen.

V akci:

Při modlitbě nebudu mluvit hodně.

Bonus:

Toto praví o Modlitbě Páně Svatý otec František.

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=23974

Zpět na titulní stránku