On je živý!

15. 4. 2017

Evangelium: Mt 28,1-10

Po sobotě, na úsvitu prvního dne v týdnu, přišla Marie Magdalská a druhá Marie podívat se na hrob. Vtom nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, přistoupil, odvalil kámen a posadil se na něj. Jeho zjev byl jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strachem z něho se strážci zděsili a klesli jako mrtví. Anděl promluvil k ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl položen. A rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte. To jsem vám měl povědět.“ (Ženy) rychle odešly od hrobu a se strachem i s velkou radostí to běžely oznámit jeho učedníkům. Vtom šel Ježíš proti nim a řekl jim: „Buďte zdrávy!“ Přistoupily, objaly mu nohy a poklonily se mu. Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje. Tam mě uvidí.“

Zamyšlení:

V dnešní den si uvědomuji, jakou má Bůh moc a lásku. Pokud jste pozorně poslouchali pašije a také všechna čtení v tomto třídenní, to, jak Ježíš trpěl a co všechno prožil, je nadčasové a nadpřirozené, že nám odpustil to, co jsme udělali a i vše blbé, co ještě uděláme. Ale nejen to.

Bůh, který je mocný, vzkřísil svého SYNA, vzkřísil Krista, odvalil velký balvan, abychom mohli žít jako svobodné Boží děti v radosti, svobodě a důvěře, ve vztahu s Ním. My jsme měli včera možnost odevzdat Bohu do hrobu všechno to, čím žijeme, co nás tíží a co těší. A On svou smrtí nad vším těžkým, špatným zvítězil. Není to úžasné? Proto žijme v radosti! Ale ne v pocitové radosti, ale v radosti z toho, že ON je tady, je živý a že přináší do našich záležitostí život, a i když nevidíme, že by se věci řešily, chvalme Boha za dar, který jsme dostali a věřme, že se věci změní v to, co nám poslouží k růstu a Bůh z nich vytěží to nejlepší. Vždyť přece v jeho přítomnosti, kterou nesl anděl, zůstaly stráže vyděšené a nemohly se ani pohnout. Taková byla jeho moc a také je i nyní. Ženy plné strachu zůstaly přesvědčeny o tom, že On je živý a nesly tuto radost dále učedníkům. Věřme, že může vyléčit a přinést život do věcí, které se v našem životě nehýbou, které jsou mrtvé.

Ježíš pozdravil ženy a ony padly na kolena. Jeho přítomnost má sílu. Otevřeme Pánu srdce, ať je může naplnit, abychom se opravdu dokázali radovat a těšit se z Něho. Možná to uvidíme později, ale nebojme se, určitě naše víra bude mít ovoce a něco se změní, Pán něco posune. Pán se o nás postará. On je vítěz. On nás miluje ☺

Plug and Pray:

Chvála Ti, Pane, za tvou smrt. Pomoz mé nevěře. Všechno je možné tomu, kdo věří. Přines do mého života světlo. Chvála Ti, že jsi ho přinesl a že mě miluješ a že jsi! Amen.

V akci:

Přines lidem poselství lásky a řekni jim, něco povzbudivého, například, že je Pán miluje a že mu na nich záleží, že zemřel kvůli nim, jednoduše buď kreativní.

Bonus:

On je Spasitel světa!

Zpět na titulní stránku