Odpuštění je cesta do nebe

6. 3. 2018

Evangelium: Mt 18, 21-35

Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba) sedmdesátsedmkrát. Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Protože (dlužník) neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: `Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím!‘ A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: `Zaplať, co jsi dlužen!‘ Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: `Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!‘ On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: `Služebníku ničemný! Celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?‘ A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte.“

Zamyšlení:

„Pane, kolikrát mám odpustit svému bratrovi?“ Ježíš od nás žádá mít srdce otevřené lásce. Každé evangelium, celé Ježíšovo učení je o bezmezné lásce, zejména lásce k bližnímu. Žádá od nás – zdá se – nemožné: Kdy jsem já byl schopen zcela odpustit provinění vůči mně? Ježíš nás to učí: udělat první krok, odpustit „sedmasedmdesátkrát“. Pokud chceme, aby Ježíš konal přes nás, nemůžeme mít „nelásku“ v srdci, která nás vede k uzavírání se před světem, k počítání, co mi kdo dluží, a egocentricky si přisvojovat, co mi patří, jako v podobenství o nemilosrdném sluhovi. Mít „milosrdné“ srdce vůči mým bratřím a sestrám, bližním. I vůči učiteli, který mi nenechal udělat zkoušku, nebo vůči šéfovi, který mi nevyplatil odměny. Ježíš chce, abychom se dostali do nebe bez ohledu na naše hříchy, naše postavení, bohatství. Souzeni budeme z lásky. V nebi je láska. Jak se budeme chtít v nebi snést s člověkem, kterému neumíme odpustit už teď?

Plug and Pray:

Pane, pomoz mi přes všechny mé slabosti skutečně odpustit všem, kteří se vůči mně provinili. Uč mě mít milé srdce, které nesoudí, neodsuzuje, ale přivádí druhé k lásce. Veď mou mysl, aby se dokázala vcítit do situace druhého člověka a hledat pochopení pro jeho jednání, a chraň mi jazyk před odsouzením druhého. Dej mi milost, aby i ostatní byli vůči mně milosrdní a dokázali mi odpustit mé jednání. Uč mě milovat a odpouštět, abych dokázal šířit lásku.

V akci:

Pomodli se dnes za člověka, který ti v životě velmi ublížil, a řekni Ježíšovi: „Pane, přestože jsem velmi slabý, Ty víš, jak velká je moje bolest. Stále nedokážu úplně odpustit, jak to vyžaduješ Ty, ale já chci a veď mě, aby mé odpuštění bylo úplné. „

Bonus:

Zde mě máš, pošli mě…

Zpět na titulní stránku