Oči, které nevidí, co vidíme my…

5. 12. 2017

Evangelium: Lk 10,21-24

Ježíš zajásal v Duchu svatém a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo! Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo neví, kdo je Syn, jen Otec, ani kdo je Otec, jen Syn a ten, komu to chce Syn zjevit.“ Když byli sami, obrátil se k svým učedníkům těmito slovy: „Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte! Říkám vám: Mnoho proroků a králů toužilo vidět, co vidíte vy, ale neviděli, a slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli.“

Zamyšlení:

Vztah dětí se svým otcem je jedinečný. Neexistuje na světě takový vztah, který by mohl nahradit lásku otce ke svému synovi nebo dceři. Evangelista Lukáš nám mluví o tomto vztahu jako o úplném naplnění lásky. „Můj Otec mi odevzdal všechno.“ Bůh Otec natolik miloval svého jediného Syna, že mu odevzdal všechno, co měl a mohl. Co ale znamená to slovo „všechno“? Je to jednoduché. Náš milovaný Otec mu odevzdal, vše, co měl a tedy vše, co za sedm dní při stvoření světa stvořil. Odevzdal mu nás, naše trápení, starosti, ale i radosti a naděje, neboť věděl, že Ježíš je naplní a vykoupí za nějaký čas na kříži. Odevzdal mu to proto, že chtěl. Dal mu všechno z lásky – protože ho miloval a věděl, že Ježíš to odevzdá nám – svým milovaným dětem. A jemu se to tak líbilo, protože jsme jeho maličcí. A na druhé straně, my sami jsme jeho dětmi. On sám nám při přijímání Eucharistie předává všechno, a to sebe sama, protože nás miluje a věří nám, že prostřednictvím něj samého vykoupíme jako Ježíš starosti a radosti našich bližních. Možná pouze úsměvem, či milým slovem…

Plug and Pray:

Otče, tys všechno skryl před rozumnými a moudrými a odevzdal si to svému Synu a on to zjevil nám, maličkým. Prosím Tě, dej, ať dokážeme slyšet a vidět tebe ve všem a skrze Ježíše to zjevit očím, které nevidí, co vidíme my.

V akci:

Dnes se pokusím na svět dívat očima lásky a ukážu konkrétním způsobem, co mi zjevil Otec. Usměju se nebo jen tak pomůžu. Dnes budu lidem ukazovat lásku.

Bonus:

Usměj se na druhého, usměj se na život.

Zpět na titulní stránku